A Qualitative Research on Academic Entrepreneurship Motivations and Activities


Yücel E., Sezgin O. B.

20. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Giresun, Turkey, 10 - 13 June 2021, pp.613-623

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Giresun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.613-623
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Ekonomik, teknolojik ve sosyal değişimin ana itici güçlerinden biri olarak görülen akademik girişimcilik, ulusal ve bölgesel kalkınma düzeyinde ortaya konan kamusal hedeflere ulaşmanın önemli bir unsuru olarak görülmektedir. Üniversiteler ile sanayi arasındaki etkileşimin artması, akademik bilginin ticarileştirilebilmesine bir başka ifadeyle akademik girişimciliğin gelişimine olanak tanımıştır. 2000’li yıllardan itibaren ülkemizde de yenilik ve Ar-Ge konusunda uygulanan politikalar akademik girişimcilik faaliyetlerinin artmasına zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, akademik girişimcilik olgusunun uygulamada nasıl gerçekleştiğinin emik bir yaklaşımla incelenmesidir. Nitel olarak tasarlanan çalışma kapsamında 10 akademik girişimci ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilerek veri toplanmıştır. Veriler söylem analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre akademik girişimcilerin çoğunlukla bilimsel bilginin ürüne dönüştürülmesi adına motivasyonları olduğu görülmektedir. Gerçekleştirilen faaliyetlerin bilim projeleri ve danışmanlık üzerine yoğunlaştığı görülmekle birlikte, yeni ürün geliştirmenin elde edilen sonuçlar içinde ayrıştığı gözlenmektedir. Akademik girişimcilerin karşılaştığı sorunlar içinde en öne çıkan temalar ise bürokratik engeller ve yönetsel/organizasyonel sorunlardır. Elde edilen sonuçların, gelecek dönemde akademik girişimciliğin geliştirilmesine yönelik adımlar atılırken politika yapıcılara yön göstermesi umulmaktadır.