EUCAST Hızlı Antibiyotik Duyarlılık Testinin Rutinde Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi


Büyüksoy N. D., Tufan B., Özbek Ö. A.

40. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 22 November 2022, pp.252

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.252
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Araştırmada EUCAST’ın önerdiği Doğrudan Hızlı Antimikrobiyal Duyarlılık Testi (HADT) rutin laboratuvarda çalışıldığında çıkacak sorunların ve çözüm yollarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Pozitif sinyal veren kan kültürü şişeleri 20 dakika içinde katı besiyerlerine pasaj ve direkt bakı yapılıp cihaza geri yüklendi. Direkt bakısında Gram negatif basil saptanan örnekler inkübasyon süresi 18 saati geçmeyecek şekilde toplu halde cihazdan çıkartılarak HADT çalışıldı. Her hastanın yalnızca bir örneği alındı. Zon çapları 4.-6.-8.-16. saatlerde kaydedildi ve MALDI-TOF’la tanımlanan bakteriye uygun olarak yorumlandı. Birden fazla mikroorganizma üreyen, HADT sınır değeri tanımlanmamış bakterilerin ürediği örnekler değerlendirilmedi. Sonuçlar disk difüzyon yöntemiyle elde edilen rutin laboratuvar sonuçları ile karşılaştırıldı. Uygulama sırasında yaşanan sorunlar ve üretilen alternatif çözüm yöntemleri belirlendi. Bulgular ve Sonuç: 62 örneğin %20.9’unda üreyen bakteri türleri için sınır değer bildirilmediğinden, %11.2’sinde birden fazla bakteri türü ürediğinden değerlendirilemedi. Örneklerin %22.5’sinde E.coli, %30.6’unda K.pneumoniae, %8’inde P.aeruginosa, %6.4’nde A.baumannii üredi. Şekil 1’de her okuma saati için zon sınırları net olmadığından okunamayan, Teknik Belirsizlik Alanı içinde kaldığından yorumlanamayan ve yorumlanabilen örneklerin yüzde oranları pasta grafikle; yorumlanabilen örneklerin rutin laboratuvar sonuçlarıyla uyumlarının sayısal dağılımları sütun grafikle gösterilmiştir. HADT ile her dört okuma saatinde örneklerin en az %90’nında rapor edilebilir sonuç elde edilebilmiştir. Sonuçlar arasında değişen sayılarda küçük, büyük ve çok büyük hatalar gözlenmiştir. Aynı zamanda rutin uygulama sırasında karşılaşılan bazı sorunlar ve bir kısmına üretilen alternatif çözümler aşağıdaki maddelerde özetlenmiştir.•Her pozitif sinyal oluştuğunda tek tek HADT çalışılması iş yükü nedeniyle mümkün olmamıştır. Toplu çalışma amacıyla şişelerin tekrar cihaza yüklenmesi cihaz kapasitesini azaltmış ve pozitif sinyallerin ayırt edilmesini güçleştirmiştir. •Toplu HADT çalışılmasında şişeden ikinci kez örnek alınmıştır. Ancak antibiyogram plaklarında buna bağlı kontaminasyon gözlenmemiştir.•İnokulasyon basamağında EUCAST önerilerinden olan farklı tüpe aktarma yöntemi kontaminasyon riski oluşturmaktadır. Bir diğer önerisi şırıngadan damlatma yöntemini ise pratikte uygulamak standardizasyonu güçleştirmektedir. Sorun insülin enjektörünün ölçü birimleri kullanılarak aşılmıştır.•İnokulasyonun yayılması basamağında EUCAST’ın önerdiği şekilde 3 yönde yaymanın yeterli olmadığı ve özellikle 4. saat değerlendirmelerinde zon çaplarının okunmasında zorluk yarattığı saptanmıştır. Çözüm olarak sonraki örnekler en az 5 yönde homojenize olana kadar yayılmıştır.Sonuç olarak her laboratuvarın kendi iş akışına uygun rutin HADT çalışma düzenini oluşturması gerekmektedir. Aynı zamanda HADT sistemine daha çok bakteri türü dahil edilerek verimliliğin arttırılması sistemin geliştirilmesi gereken yönlerindendir.