Covid-19 Salgını İle İlgili 2020 Yılı ve Sonrasında Yayımlanmış Makalelerin İncelenmesi


GÖKDAĞ BALTAOĞLU M.

3. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir, Turkey, 23 September 2022, pp.10

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.10
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

3. ULUSLARARASI BİLİM, EĞİTİM, SANAT ve TEKNOLOJİ SEMPOZYUMU 23-25 Eylül 2022 3rd INTERNATIONAL SCIENCE, EDUCATION, ART & TECHNOLOGY SYMPOSIUM Sept 23-25, 2022 10

Covid-19 Salgını ile İlgili 2020 yılı ve Sonrasında Yayımlanmış Makalelerin İncelenmesi Meltem Gökdağ Baltaoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, meltem.gokdag@deu.edu.tr Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 salgını ile birlikte yüz yüze eğitime ara verilip, uzaktan eğitime geçiş yapmak durumunda kalınmıştır. Bu durum pek çok kurum ve kuruluş, öğrenci öğretmen, veli ve akademisyeni etkilemiştir. Bu etkilerin nedenlerine araştırmak üzere binlerce bilimsel çalışma yapılmış ve hala hız kesmeden bu konudaki çalışmalar devam etmektedir. Bu durumdan hareketle, bu araştırmanın amacı ülkemizi pek çok yönden derinden etkileyen covid-19 salgını ile ilgili Dergipak veri tabanında yapılan makaleleri çeşitli değişkenlere göre analiz etmektir. Dergipak veri tabanında 2020 ve sonrasında yayımlanmış, eğitim, eğitim araştırmaları konusunda, “pandemi” “salgın”, ve “covid-19” anahtar kelimeleri ile sınırlandırılmış arama sonucu ile 330 makaleye ulaşılmıştır. Daha sonra sınırlandırmalara uygun olmayan eğitim bilimleri alanı dışında ya da araştırma makalesi olmayan vb. özelliklere sahip makaleler elenerek 117 makale araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Covid 19 salgınıyla ilgili araştırmaların eğilimlerini belirlemek amacıyla belirlenen makaleler araştırmanın türü, deseni, araştırmadaki yazar sayısı, veri toplama araçları, örneklem değişkenleri vb. açısından incelenmiştir. Araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yoluyla toplanmış olup betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Bunun için makale inceleme formu düzenlenmiş ve araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan tema ve alt kategoriler belirlenerek sınıflama yapılmıştır. Makale inceleme formunda yer alan temalar ve kategoriler incelenip, makalelerin belirlenen kategorilere göre dağılımlarını sayısallaştırmak için frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Araştırmanın sonunda incelenen makalelerin daha çok betimsel araştırma deseninde ve nitel araştırma yöntemi ile yapıldığı görülmektedir. Veri toplama aracı olarak daha çok yapılandırılmış açık uçlu görüşme formu kullanılmış ve verilerin analizinde ise içerik analizi tercih edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Araştırma eğilimleri, Covid 19 araştırmaları, makale incelemesi.