TRAKEANIN PRİMER KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOM VE ADENOKARSİNOMU: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR TARAMASI


Kırmaz A. T., Kızartıcı B., Uzun M., Yavuzşen T.

25. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2023, pp.372

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.372
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Trakeanın malign tutulumu, ağırlıklı olarak komşu tümörlerin trakea duvarına doğrudan yayılmasından kaynaklanır. Primer trakeal maligniteler, yılda her 100.000 kişide yaklaşık 0.1 gibi düşük bir insidans gösterir, skuamöz hücreli karsinomlar ve adenoid kistik karsinomlar, yetişkin primer trakea tümörlerinin yaklaşık üçte ikisini oluşturur. Larinks ve bronş malignitelerinin trakeanın primer tümörlerinden sırasıyla 40 ve 400 kat daha fazla olduğu gözlenmiştir. [2] Trakeanın primer küçük hücreli karsinomu ise oldukça nadirdir ve vaka raporları olarak bildirilmektedir. Bu olgular neredeyse her zaman alt trakea yerleşimlidir. Trakeanın primer adenokarsinomu da trakea kanserleri arasında oldukça nadirdir ve toplam trakeal kanser vakalarının yaklaşık olarak %4-10'unu oluşturduğu düşünülmektedir. Çalışmalar, trakeal karsinomun nispeten kötü bir prognoza sahip olduğunu, 5 yıllık genel sağkalım yaklaşık %15 civarında olduğunu göstermiştir, ancak lokalize hastalık, bölgesel veya uzak hastalıkla karşılaştırıldığında daha iyi sağkalıma sahiptir. Sigara içen hastaların oranı %79-86 gibi yüksek bir orandır ve sigara ve primer trakeal kanser arasındaki ilişkiye işaret edilmiştir[4].Burada trakea küçük hücreli karsinom ve adenokarsinom tanısı alan nadir bir olguyu özetledik ve ardından literatür taraması yaptık.