Effective Course Design with Interactive Course Form: Continuous Improvement Example


Seren İntepeler Ş., Onay T.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi , vol.4, no.2, pp.97-102, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The Covid-19 pandemic has caused some changes in a wide area from the education methods used in nursing education to the measurement-evaluation process of education. Interactive Course Design Forms can be used to realize this change. In the study, it is aimed to evaluate the Interactive Course Design Training organized within the scope of Dokuz Eylul University Nursing Faculty trainers' training and its results, followed by the creation and use of Interactive Course Designs and then sharing the results. In order to support continuous improvement, a two full days of trainer training was held with the participation of all teaching staff (n:66) between 10-11 September 2020. In the workshop part of the trainer's training, the instructors were asked to redesign the courses they chose with an interactive course design form. 84% of the instructors stated that the education is clear and understandable, 82% of them is compatible with the objectives of the training content, 90% of the trainers have a good command of the subject, 64% of them stated that the training period is sufficient and 82% contributes to their professional development. After the interactive course design forms created were used during the term, it was determined that time management was provided and satisfaction increased in the courses with the interactive course design forms in the verbal and written feedbacks received from the instructors. In addition, the instructors stated that they had difficulties in the process of redesigning the courses and that they needed continuous support. It was also determined that the students were satisfied with the interaction-oriented design of the courses and that more interactive courses should be done in the distance education process. With this study, it is predicted that the interactive lesson design form can be used by nurse educators as a tool to make the lessons effective and efficient

Covid-19 pandemisi hemşirelik eğitiminde kullanılan eğitim yöntemlerinden, eğitimin ölçmedeğerlendirme sürecine kadar geniş bir alanda bazı değişimlere neden olmuştur. Bu değişimi gerçekleştirmek için Etkileşimli Ders Tasarım Formları kullanılabilmektedir. Çalışmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi eğitici eğitimleri kapsamında düzenlenen etkileşimli ders tasarımı eğitimi ve sonuçlarının değerlendirilmesi, devamında etkileşimli ders tasarımlarının oluşturulması, kullanılması ve sonrasında sonuçlarının paylaşılması amaçlanmaktadır. Sürekli iyileştirmeyi desteklemek amaçlı 10-11 Eylül 2020 tarihleri arasında iki tam günlük tüm öğretim elemanlarının katılımı (n:66) ile eğitici eğitimi gerçekleştirilmiştir. Eğitici eğitiminin çalıştay bölümünde öğretim elemanlarının kendi belirledikleri dersleri etkileşimli ders tasarım formu ile yeniden tasarlamaları istenmiştir. Öğretim elemanlarının %84’ü eğitimin açık ve anlaşılır, %82’si eğitim içeriğinin hedefleriyle uyumlu, %90’ı eğiticilerin konuya hâkim, %64’ü eğitim süresinin yeterli ve %82’si mesleki gelişimine katkısı olduğunu belirtmişlerdir. Oluşturulan Etkileşimli Ders Tasarım Formları dönem içinde kullanıldıktan sonra, öğretim elemanlarından sözel ve yazılı alınan geribildirimlerde etkileşimli ders tasarım formları ile derslerde zaman yönetiminin sağlandığı, memnuniyetin arttığı belirlenmiştir. Ek olarak öğretim elemanları dersleri yeniden tasarlama sürecinde zorlandıklarını ve sürekli destek verilmesine gereksinim duyduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin geribildirimlerinden, derslerin etkileşim odaklı tasarımından dolayı memnun oldukları ve uzaktan eğitim sürecinde etkileşimli derslerin daha fazla yapılması gerektiği saptanmıştır. Bu çalışma ile etkileşimli ders tasarım formunun hemşire eğiticiler tarafından derslerin etkin ve etkili hale getirilmesinde bir araç olarak kullanılabileceği öngörülmektedir.