Examining Tpack Levels of Trainers in Higher Education


Baran B., Güney L. Ö., Yacı Ş. N., Karagöz E., Akdoğan F. S.

DİLET 2022, Ankara, Turkey, 8 - 09 December 2022, pp.384-385

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.384-385
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

The Covid-19 pandemic has reminded the necessity of distance education technology and adequate usage level of faculty members in educational environments. Universities which have integrated technology into their teaching processes in a meaningful way have overcome this compelling process. TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge), a well-known and valid framework, comprises technological, pedagogical, and content knowledge. It is mostly used to build effective technology integration in teaching and learning environments in K-12 and higher education contexts. In this study, we aimed to examine whether faculty members who have professor titles that have reached the highest level of their professional career in higher education are open to development within the scope of TPACK. The study was designed as survey research, and the data was collected with the TPACK-deep scale. The scale has 33 items, and the lowest score obtained is 33, while the greatest score is 165. 64 faculty members participated in the study and 60.9% (n=39) were female and 39.1% (n=25) were male. While the TPACK mean score of the participants was 127.91, it was determined that the mean scores of the sub-dimensions of the scale (design, exertion, ethics, proficiency) changed. The mean score on the scale shows that participants are at moderate levels in terms of TPACK. The findings indicate that faculty members at the peak of their academic careers need enhancements to execute technology integration in their teaching processes successfully. The results can provide educators and researchers with an opinion on the research and application of the TPACK framework, particularly in higher education institutions and at the career stages of faculty members.

Covid-19 pandemisi, uzaktan eğitim teknolojilerinin gerekliliğini ve eğitmenlerin eğitim-öğretim ortamlarında teknolojik araçları yeterli düzeyde kullanmanın önemini göstermiştir. Teknolojiyi eğitim süreçlerine etkili bir şekilde entegre eden üniversiteler, bu zorlu süreci daha kolay atlatabilmiştir. Alanyazında iyi bilinen ve geçerli bir çerçeve olan TPACK (Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi), teknolojik, pedagojik ve içerik bilgisi boyutlarından oluşmaktadır. TPACK çerçevesi çoğunlukla K-12 ve yükseköğretim düzeyinde öğretme ve öğrenme ortamlarında etkili teknoloji entegrasyonu oluşturmak için kullanılmaktadır. Yükseköğretimde mesleki kariyerinin en üst seviyesine erişen, Profesör unvanına sahip öğretim üyelerinin TPACK kapsamında gelişmeye açık olup olmadıklarını incelemek üzere bu çalışma planlanmıştır. Araştırma anket çalışması olarak tasarlanmış ve veriler TPACK-deep ölçeği ile toplanmıştır. Ölçek, 33 maddeden oluşmaktadır ve ölçekten alınabilecek en düşük puan 33 iken, en yüksek puan 165’tir. Araştırmaya, 64 öğretim üyesi katılmıştır. Katılımcıların %60.9’u (n=39) Kadın, %39.1’i (n=25) Erkek katılımcılardan oluşmuştur. Katılımcıların TPACK ölçeği puan ortalamaları 127.91 bulunurken, TPACK’in alt boyutlarında (tasarım, uygulama, etik, uzmanlaşma) puan ortalamalarının değiştiği belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen ölçek puan ortalaması, katılımcıların TPACK düzeylerinin orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Bulgular, yükseköğretim kurumlarında akademik kariyerlerinin en üst noktasında bulunan öğretim üyelerinin, öğretim süreçlerinde etkili teknoloji entegrasyonu oluşturma noktasında gelişmeye açık yönlerin bulunduğunu göstermektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, eğitimcilere ve araştırmacılara, özellikle yükseköğretim kurumlarında öğretim üyelerinin kariyer düzeylerinde TPAB çerçevesinin araştırılması ve uygulanması konusunda fikir verebilir.