Farklı Politik Görüşlere Sahip Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları


Argış M.

4.Sosyal Psikoloji Kongresi , İzmir, Turkey, 11 - 12 June 2022, pp.185

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.185
  • Dokuz Eylül University Affiliated: No

Abstract

FARKLI POLİTİK GÖRÜŞLERE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS WITH DIFFERENT POLITICAL OPINIONS REGARDING GENDER ROLES

Özet

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin sahip oldukları politik görüşlerin toplumsal cinsiyet rolleri tutumlarında etkisi araştırılmaktadır. Çalışmanın örneklemini Türkiye’de üniversite okuyan 18-30 yaş arası 416 kadın ve 171 erkekten oluşan 587 kişilik katılımcı grubu oluşturmaktadır. Araştırma için hazırlanan ankette sosyodemografik bilgileri içeren soruların yanında “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği (TCRTÖ)” uygulanmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, hipotezlerin çoğunluğunda istatiksel olarak anlamlı bir fark (p<0.05) bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinde farklı politik kimliklere sahip olmak öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını etkilemektedir. Milliyetçi öğrenciler muhafazakâr öğrencilere göre toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarda daha eşitlikçi bulunmuştur. Liberal öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarda milliyetçi öğrencilere göre daha eşitlikçi olduğu görülmüştür. Sosyal demokrat öğrenciler de muhafazakâr öğrencilere göre toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarda daha eşitlikçidir.TCRTÖ kapsamındaki bulgulara göre en eşitlikçi bulunanlarsol görüşe sahip öğrencilerken en az eşitlikçi olanlar ise muhafazakâr görüşe sahip öğrenciler olduğu bulunmuştur. Geleneksel cinsiyet rolü alt ölçeği kapsamında muhafazakâröğrenciler en geleneksel grup, sol görüşe sahip öğrenciler en az geleneksel grup olarak bulunurken eşitlikçi cinsiyet rolü alt ölçeği kapsamında liberal görüşe sahip öğrenciler en eşitlikçi, muhafazakâr öğrenciler en az eşitlikçi görüşe sahip olarak bulunmuştur. Öğrencilerin cinsiyeti de bu konuda farklılık göstermektedir. Araştırma bulguları sonucunda; kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha eşitlikçi bir tutuma sahip olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet, politik kimlik, cinsiyet rolleri, tutum