The Effect of Nursing Students' Use of Social Media and Family Communication on Phubbing and Being Phubbed


UYAR P., Ayar D.

Sağlık bilimlerinde değer (Online), vol.14, no.1, pp.83-89, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim: Today, with the developing technology, the way of communication and interaction of individuals is changing, and with this change, the problem of being phubbed and phubbing gains importance day by day. Among the factors that can affect this behavior, communication within the family and the use of social media play an important role. The aim of this study is to examine the effects of social media use and family communication of nursing students on phubbing and being phubbed. Material and methods: This research was conducted total of 739 nursing students in a descriptive, cross-sectional and correlational qualification. The data of the study; It was collected by using the “Descriptive Information Form”, “Social Media Usage and Family Communication Scale”, “General Scales of Phubbing and Being Phubbed Scale”. Nursing students' descriptive information was evaluated by number and percentage analysis, and the relationship between variables was evaluated by pearson correlation and regression analysis. Results: When the correlation between the students' social media use, their family communication and their phubbing status is examined; It was determined that there was a weak and significant relationship in the positive direction. When the correlation between social media use, family communications and being phubbed is examined, the correlation between the total score averages is examined; It was determined that there was a weak and significant relationship in the positive direction. It was determined that the use of social media and family communication increased the general being phubbing status 0.357 times and the exposure to phubbing 0.368 times. Conclusion: It was determined that there was a significant relationship between students' exposure to phubbing and their use of social media and family communication. It was found that nursing students' social media use’s and family communication predicted their phubbing and being phubbed.
Amaç: Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte bireylerin iletişim ve etkileşim şekli değişmekte olup bu değişimle birlikte sosyotelizm ve sosyotelizme maruz kalma problemi gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu davranışı etkileyebilecek faktörler arasında aile içi iletişim ve sosyal medya kullanımı önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı; hemşirelik öğrencilerinin sosyal medya kullanımı ve aile iletişiminin sosyotelist olma ve sosyotelizme maruz kalma durumlarına etkisini incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Bu araştırma tanımlayıcı, nitelikte 739 hemşirelik öğrencisi ile yapılmıştır. Çalışmanın verileri; “Tanımlayıcı Bilgi Formu”, “Sosyal Medya Kullanımı ve Aile İletişimi Ölçeği”, “Genel Sosyotelist Olma” ve “Genel Sosyotelizme Maruz Kalma Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Hemşirelik öğrencilerinin tanımlayıcı bilgileri sayı ve yüzde analizleri ile, değişkenler arasındaki ilişki pearson korelasyon ve regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin sosyal medya kullanımı ile aile iletişimleri ve sosyotelist olma durumları toplam puan ortalamaları arasındaki korelasyon ve sosyal medya kullanımı ile aile iletişimleri ve sosyotelizme maruz kalma durumları toplam puan ortalamaları arasındaki korelasyon incelendiğinde; pozitif yönde zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Sosyal medya kullanımı ve aile iletişiminin genel sosyotelist olma durumunu 0,357 kat, sosyotelizme maruz kalma durumunu ise 0,368 kat arttırdığı belirlenmiştir. Sonuç: Öğrencilerin sosyotelizme maruz kalma durumları ile sosyal medya kullanımı ve aile iletişimi arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu saptanmıştır. Hemşirelik öğrencilerinin sosyal medya kullanımı ile aile iletişiminin genel sosyotelist olma ve sosyotelizme maruz kalma durumunu yordadığı bulunmuştur.