Öğretim Elamanlarının Bilimsel Tutum Düzeyleri


Güçer H., Şahin Fırat N.

Instructional Technology and Lifelong Learning, vol.5, no.1, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu betimsel çalışmada üniversitelerde farklı alanlarda çalışmakta olan öğretim elemanlarının bilimsel tutum düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada verilerin elde edilme sürecinde Öğretim Elemanlarının Bilimsel Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini İzmir’deki dört devlet üniversitesi ve iki vakıf üniversitesinde görev yapmakta olan öğretim elemanları oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi 341’i kadın 337’si erkek olmak üzere toplam 678 öğretim elemanından oluşmaktadır. Veriler SPSS 23 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.  Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, t- Test ile One Way ANOVA Testi yapılmıştır. Anlamlı farklar bulunduğu zaman, farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu saptamak için LSD Anlamlılık Testi kullanılmıştır. Araştırmada öğretim elemanlarının bilimsel tutum düzeylerinin unvanlarına, çalıştıkları üniversitenin türüne ve alanlarına göre farklılık gösterdiği bulunmuştur. Buna göre öğretim elemanları akademik unvanlarda ilerledikçe bilimsel tutum düzeyleri de yükselmektedir. Bilimsel tutum düzeyi bakımından devlet üniversitelerinde görev yapmakta olan öğretim elemanları ile iletişim teknolojileri, doğa bilimleri ve matematik alanlarında çalışan öğretim elemanlarının lehine bir bulgu ele edilmiştir.