RELAPS/REFRAKTER SANTRAL SİNİR SİSTEMİ LENFOMASINDA İBRUTİNİB MONOTERAPİSİ: İKİ OLGU SUNUMU


Yavuz B., Şeyhanlı A., Demirkan F., Güven S., Erdoğan Yücel E., Karataş A. F., ...More

46. Ulusal Hematoloji Kongresi, 28 - 31 October 2020, no.235, pp.195-196

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.195-196
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Primer refrakter ya da nüks santral sinir sistemi lenfomalarında (SSS) prognoz kötü olup optimal kurtarma tedavi stratejileri henüz netleş - memiştir. BCR sinyal yolağında rol oynayan genlerdeki mutasyonların varlığına dayanarak yapılan faz I ve II çalışmalarda bruton kinaz inhibitörü olan ibrutinibin tek ajan ya da kemoterapilerle kombine klinik etkinliği gösterilmiştir [1, 2]. Burada çoklu sırada kullanılan ibrutinib ile klinik yanıt alınan iki nüks primer SSS lenfoma olgu sunulacaktır. Olgu A: 39 yaşında erkek hasta intrakraniyal kitlesinden alınan biyopsisi ile diffüz büyük b hücreli lenfoma tanısı alıyor. Primer SSS lenfoma tanısı ile hastaya 5 kür yüksek doz metotreksat (8 g/m2) ve arada 45 Gy RT (definitif tüm beyin ışınlaması) uygulanıyor. Progresyon nedeni ile ardından 2 kür MATRix (metotreksat, sitarabin, rituksimab, thiotepa) protokolü verilerek periferik kök hücre destekli yüksek doz KT planlanıyor. Eylül 2019’da pleriksafor ile kök hücre mobilizasyonu yapılıyor. Bu sırada hastalığın yeniden progerese olması üzerine nakil yapılamayan hastaya Kasım 2019’da ibrutinib tedavisi başlanıyor. Ocak 2020’de ibrutinib altında sol frontotemporal subdural kanama nedeniyle opere oluyor, post-op yutma fonksiyonları kaybolduk - tan sonra gastrostomi ile izleniyor ve ibrutinib tedavisi gastrostomiden devam ediyor ama tedavinin devamında yutma fonksiyonu iyileşen hasta oral beslenmeye ve ibrutinib almaya başlıyor. Temmuz 2020’de ibrutinib altında kontrol beyin MRG’de parsiyel yanıt izleniyor. 2 ay sonra nörolojik durumda kötüleşme olması nedeniyle çekilen beyin BT’de kilte etkisinde artışa bağlı subfalsiyan şift izleniyor, hasta yakınları tarafından operasyona onam verilmiyor. Olgu B: 69 yaşında kadın hasta baş dönmesi şikayeti ile başvurduğu nöroşirurji bölümü tarafından intrakranyal kitle nedeniyle opere ediliyor ve diffüz büyük b hücreli lenfoma tanısı konuluyor. 4 kür yüksek doz metotreksat sonrası yapılan değerlendirmede progresyon izlenmesi nedeniyle otolog kök hücre nakli adayı olmayan hastaya 3600 cGy radyoterapi aldıktan sonra Mayıs 2020’de ibrutinib tedavisi başlanıyor. Tedavinin 1. ayında yapılan MRG değerlendirmesinde minimal yanıt izle - niyor. Hastanın takip ve tedavisi ayaktan devam etmektedir. Görüldüğü gibi Olgu A’da 9 aylık ibrutinib tedavisi sonrası parsiyel yanıt izlenmiştir. Bu olgu aynı zamanda SSS lenfomalarında sıklıkla izlenen yutma fonksiyon kaybı gibi durumlarda ibrutinibin alternatif enteral yollarla etkili bir şekil - de kullanılabileceğinin de güzel bir göstergesidir. Literatürde nazogastrik tüp ile ibrutinib verilerek tam remsiyon elde edilen SSS mantle hücreli lenfoma olgusu mevcuttur[3]. İbrutinib altında toplam 11 aylık izlem süresi olan Olgu A’da bu tedaviye bağlanabilecek tek komplikasyon olarak subdural kanama izlenmiştir (ibrutinibin anti-trombosit etkilerine bağlı olarak) ama bu komplikasyon cerrahi müdahale ile etkin bir şekilde tedavi edilebilmiş ve ibrutinib tedavisi devam ettiği halde tekrarlamamıştır. Yaşlı bir hasta olan ve yüksek doz metotreksata yanıtsız olup kurtarma rejimle - rini almaya uygun olmayan Olgu B’de tedavinin 1. ayında minimal de olsa tedaviye yanıt görülmesi cesaret vericidir. Olgu A’nın yaklaşık 270 günlük progresyonsuz sağ kalım süresi Freiburg Üniversitesinden yayımlanan seri ile uyumlu gözükmektedir[4]. Sonuç olarak ibrutinib relaps/refrakter çoklu sıra tedavi almış primer SSS lenfoma olgularında da monoterapi olarak klinik etkin gözükmektedir.