PERCEPTION OF STRESS IN HOCKEY ATHLETES PREDICTION: BIG FIVE PERSONALITY


Creative Commons License

Toçoğlu S., Baykara C., Aydemir U., Dönmez A., Şahin M. O., Cana H.

Beden Eğitimi Spor Sağlık ve Efor Dergisi, vol.1, no.2, pp.106-116, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, it is aimed to reveal the predictive power of the big five personality on perceived stress in hockey athletes. 174 people who actively participate in hockey and selected by convenience sampling method participated in the research by using the relational scanning model. In the research, data are collected using the "Personal Information Form", "Big Five Questionnaire-50 " and "Perceived Stress Scale". When the research findings are examined; a negative significant relationship is found between the big five personality traits of hockey athletes such as extraversion, self-control, emotional stability and openness to experience, and perceived stress (p<.05). In addition, it is found that emotional stability, one of the big five personality traits, significantly predicted perceived stress (p<.05). As a result; negatively significant relationships are found between the big five personality traits and perceived stress in hockey athletes. In addition, it is found that emotional stability, which is one of the big five personality traits, significantly explains perceived stress. It has been demonstrated that the role of personality is undeniably important in reducing or coping with stress in sports environments.

Bu araştırmada; hokey sporcularında beş büyük kişiliğin algılanan stres üzerindeki öngörücü gücünü ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modeli kullanılan araştırmaya aktif olarak hokey sporuna devam eden ve kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 174 kişi katılmıştır. Araştırmada veriler “Kişisel Bilgi Formu”, “Büyük beş-50 kişilik testi” ve “Algılanan Stres Skalası” kullanılarak toplanmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde; hokey sporcularının beş büyük kişilik özelliklerinden dışa dönüklük, öz denetim, duygusal denge ve deneyime açıklık ile algılanan stres arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir (p<.05). Ayrıca beş büyük kişilik özelliklerinden duygusal dengenin algılanan stresi anlamlı derecede yordadığı bulunmuştur (p<.05). Sonuç olarak; hokey sporcularında beş büyük kişilik özellikleri ile algılanan stres arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Ayrıca beş büyük kişilik özelliklerinden duygusal dengenin algılanan stresi anlamlı şekilde açıkladığı bulunmuştur. Spor ortamlarında stresi azaltmada ya da stresle baş etmede kişiliğin rolünün yadsınamaz derecede önemli olduğu ortaya konulmuştur