Planktonic Foraminiferal Biostratigraphy and Microfacies Characteristics of the Beytitepe Limestone (Bornova Flysch Zone) in the Gökdere Area (İzmir, Western Turkey)


Sarı B.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.20, no.59, pp.566-584, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The Bornova Flysch Zone (BFZ) located between the Menderes Massif and the İzmir-Ankara Suture in western Anatolia corresponds to the westernmost part of the Anatolide-Taurides. The BFZ comprises intensely-sheared Upper CretaceousPaleocene matrix and blocks of various origin. The matrix of the BFZ comprises mainly of unfossiliferous flysch-type rocks (alternation of sandstones and shales). These clastics locally include planktonic foraminifera-bearing pelagic micritic limestone and calcareous shale lenses and interbeds (Beytitepe Limestone) between Bornova-Buca and surroundings. This study focuses on the Beytitepe Limestone cropping out in Gökdere village and surroundings (NE of Buca) and deals with the planktonic foraminiferal biostratigraphy and microfacies characteristics of the succession. Thickness of the pelagic laminated micritic limestone succession reaches up to 360 m in the Gökdere area. Occurrences of Abathomphalus mayaroensis, Contusotruncana contusa, Globotruncanita conica and Racemiguembelina fructicosa within the planktonic foraminiferal assemblages through the succession suggest a late Maastrichtian age for the rocks. This data indicate that the age of the flysch-type rocks below and above the limestones is late Maastrichtian as well. Presence of Globotruncana linneiana in assemblages at top of the succession shows that the age of the limestones does not extend into latest Maastrichtian.

Batı Anadolu’da (Türkiye), Menderes Masifi ile İzmirAnkara Kenedi arasında yer alan Bornova Fliş Zonu (BFZ) Anatolid-Torid’lerin en batı bölümüne karşılık gelir. BFZ şiddetli şekilde deforme olmuş Geç Kretase-Paleosen yaşlı bir matriks ve farklı kökene sahip bloklardan yapılıdır. BFZ’nin matriksi baskın olarak fosil içermeyen fliş türü kayalardan (kumtaşı-şeyl ardalanması) yapılıdır. Bu kırıntılılar, Bornova-Buca ilçeleri (İzmir) ve çevresinde yersel olarak, planktonik foraminifer içeren pelajik mikritik kireçtaşı ve kalkerli şeyl mercekleri ve ara düzeyleri (Beytitepe Kireçtaşı) içerir. Buca İlçesi’nin kuzeybatısında yer alan Gökdere Köyü ve çevresini içine alan çalışma alanında yüzeyleyen Beytitepe Kireçtaşı’na odaklanan bu çalışma ile istifin planktonik foraminifer biyostratigrafisi ve mikrofasiyes özellikleri ilk kez tanımlanmıştır. Gökdere alanında pelajik, laminalı mikritik kireçtaşı istifi 360 metreye ulaşır. İstif boyunca planktonik foraminifer topluluklarında Abathomphalus mayaroensis, Contusotruncana contusa, Globotruncanita conica ve Racemiguembelina fructicosa gibi türlerinin bulunması, bu kayaların tümüyle geç Maastrihtiyen yaşlı olduğunu gösterir. Bu veri, pelajik kireçtaşlarının altında ve üstünde yer alan fliş türü tortulların da geç Maastrihtiyen yaşlı olduğuna işaret eder. İstifin en üst bölümlerinde, topluluklarda Globotruncana linneiana’nın varlığı, bu istiflerin yaşının en geç Maastrihtiyen’e kadar uzanmadığını gösterir.