OUR CLINICAL EXPERIENCE IN ABRAMSON CASES


Karcı E., Mutlu F., Kızıldağ Aktaş B., Kaya İ., Alızada N., Babayeva Şenkaya G., ...More

12. ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİSİ KONGRESİ, Muğla, Turkey, 19 - 22 October 2023, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction: Pectus carinatum (pigeon chest) is the second most common congenital chest wall deformity and can be treated with open thoracic reconstruction surgery such as Ravitch. Today, with minimally invasive surgery gaining importance, open surgical techniques have been replaced by minimally invasive surgery such as Abramson. In this study, we aimed to talk about our case series and clinical experience in which we performed the Abramson operation due to pectus carinatum in our clinic.

Materials-Methods: 86 cases operated by Abramson procedure at Dokuz Eylül University Thoracic Surgery Clinic between 2015 and 2022. Age, gender, number of bars and stabilizers used, number of incisions, early and late postoperative complications, accompanying anomaly, hospitalization time and bar . It was scanned retrospectively in terms of removal time. All patients were described by Krasopoulos et al. filled out the new single step satisfaction survey (Single Step Questionnaire-SSQ) developed by.

Results: 73 (84.9%) of the patients were male and 13 (15.1%) were female. The average age was 15.5 years (med:15, 6-32 years). Two bilateral incisions were made in all cases, and one bar and two stabilizers were instrumented. No complications were observed in the early postoperative period in 69.8% (n=60). No late-term complications were observed in 72 cases (83.7%). 5 cases were accompanied by scoliosis, 1 case by kyphosis, and 1 case by kyphoscoliosis. Hospitalization time was 3.7 days (med:4, 2-19 days). 11 patients (12.8%) still had a bar, and 75 patients (87.2%) had their bar removed. Bar removal procedure is 25-36 in most cases (46.5%). The bar was removed before 60 months in 84.9% (n=73). In the Krasopoulos satisfaction survey, the average value was found to be 3.93 (1-5).

Discussion: Abramson technique is one of the safest and most comfortable operating techniques that can be preferred in suitable cases for pectus carinatum. Excellent results can be achieved with the Abramson technique, with less aesthetic concern and less hospitalization time than open surgical techniques. Additionally, satisfaction evaluation surveys have been frequently administered to patients who have undergone the Nuss procedure. However, for the first time, satisfaction survey results in patients who underwent the Abramson procedure were reported in this study.

Giriş: Pektus karinatum (güvercin göğsü) en sık 2. konjenital göğüs duvarı deformitesi olup Ravitch gibi açık torasik rekonstrüksiyon cerrahisi ile tedavi edilebildiği gibi günümüzde minimal invaziv cerrahinin önem kazanmasıyla açık cerrahi tekniklerin yerini Abramson gibi minimal invaziv cerrahiye bırakmıştır. Biz de bu çalışmada kliniğimizde pektus karinatum sebebiyle Abramson operasyonu uyguladığımız olgu serimizden ve klinik deneyimimizden bahsetmeyi amaçladık.

Materyal-Metod: Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinde 2015-2022 yılları arasında Abramson prosedürü uygulanarak opere edilen 86 olgu yaş, cinsiyet, kullanılan bar ve stabilizatör sayısı, insizyon sayısı, erken ve geç dönem postoperatif komplikasyonlar, eşlik eden anomali, hospitalizasyon süresi ve bar çıkarılma süresi açısından retrospektif olarak tarandı. Tüm hastalar Krasopoulos ve ark. tarafından geliştirilen yeni tek basamaklı memnuniyet anketini (Single Step Questionnaire-SSQ) doldurdu.

Bulgular: Hastaların 73’ü (%84,9) erkek, 13’ü (%15,1) kadındı. Yaş ortalaması 15,5’ti (med:15, 6-32 yıl). Tüm olgulara bilateral iki adet insizyon yapılarak birer adet bar ve ikişer adet stabilizatör enstrümante edilmişti. %69,8’inde (n=60) erken postoperatif dönemde komplikasyon görülmedi. 72 olguda (%83,7) geç dönem komplikasyon izlenmedi. 5 olguya skolyoz, 1 olguya kifoz, 1 olguya kifosikolyoz eşlik etmekteydi. Hospitalizasyon süresi 3,7 gündü (med:4, 2-19 gün). 11 hastada (%12,8) halen bar mevcut olup 75 hastanın (%87,2) barı çıkarılmıştı. Bar çıkarma işleme olguların çoğunda (%46,5) 25-36. aylarda gerçekleştirilmiş olup %84,9’unda(n=73) 60 aydan önce bar çıkarılmıştı. Krasopoulos memnuniyet anketinde ise ortalama değeri ise 3,93 (1-5) olarak saptanmıştır. 

Tartışma: Abramson tekniği pektus karinatum için uygun vakalarda tercih edilebilecek en güvenli ve en konforlu operasyon tekniklerinden birisidir. Açık cerrahi tekniklere göre daha az estetik kaygı ve daha az hospitalizasyon süresi ile Abramson tekniği ile de mükemmle sonuçlar elde edilebilmektedir. Ayrıca memnuniyet değerlendirme anketleri Nuss prosedürü yapılmış olan hastalara sıklıkla uygulanmıştır. Ancak ilk kez bu çalışma ile Abramson prosedürü uygulanan hastalarda memnuniyet anketi sonuçları bildirilmiştir.