Stem Project-Based Learning Experience: A Scale Adaptation Study


Elçi A. N., Atman Uslu N., Durak H., Ateş Ö., Yıldız D. G.

6. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-6) Sempozyumu’, Ankara, Turkey, 28 - 30 October 2023, pp.299-300

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.299-300
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it was aimed to adapt the "STEM Project-Based Learning Experiences" scale developed by Wan, So, and Zan (2022) to measure the project-based STEM learning experiences of students, and to conduct validity and reliability studies. There are 20 items in the scale under four factors (scientific research, technological application, engineering design and mathematical process). In the scientific research factor, there are items related to student experiences related to generating hypotheses, defining variables, and analyzing data. The technological application factor includes items related to students' experiences in collecting data, analyzing data using computers, and using digital tools to generate ideas. In the engineering design factor, there are items for students' experiences in designing, testing and renewing products or models. Mathematical processing factor includes items related to data collection, calculating percentages and frequencies. First of all, permission was obtained by e-mail from the responsible author, Zhi Hong Wan, for the adaptation of the STEM Project-based Learning Experiences scale into Turkish. The STEM Project-based Learning Experiences scale was translated into Turkish by an expert in the field of foreign language. Considering the interdisciplinary nature of STEM and the factors it contains, the translated scale was evaluated by five experts in the fields of science, information technologies, mathematics education and educational sciences. In line with the suggestions from the experts, the scale was finalized and back translated into English. The original form and the reversed version of the scale were compared and made ready for application. In order to conduct a validity and reliability study, data will be collected from a study group consisting of 5th and 6th grade students with project-based STEM experience. Criteria were created about whether the 5th and 6th grade students had project-based STEM experience before the study, and the conditions for inclusion of the participants in the study were determined. In this context, criterion sampling method was used in the study. Criterion sampling is the creation of participants from people, events, objects or situations with the qualities determined in relation to the research problem. At the end of the application, the construct validity of the scale will be tested with confirmatory factor analysis. In this context, it is planned to evaluate factor loads and average variance explained values. For discriminant validity, the shared correlations among the factors of the scale and the square roots of the mean explained variance values will be compared. These analyzes will be carried out using the Lisrel (linear structural relations) 8.72 program. Within the scope of the reliability study, Cronbach's alpha internal consistency coefficient and composite reliability values will be calculated. In the light of the results obtained, it is planned to bring the project-based STEM learning experiences scale to the national literature by obtaining sufficient evidence regarding the validity and reliability of the scale.

Son yıllarda, fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM) konusunda öğrencilerin deneyim kazanması için uygulama ve araştırmada pek çok adım atılmaktadır. FeTeMM’in bünyesinde barındırdığı alanların bütünleştirilmesinin önemi vurgulanmaktadır. Bütünleşik FeTeMM eğitiminde, söz konusu disiplinler ile ilgili kavram ve uygulamalar bir problem bağlamında ele alınmaktadır. Böylece, birden fazla disipline ait kavramlar bütünleşik bir şekilde öğrenci tarafından deneyimlenmektedir. Bu bağlamda, proje tabanlı öğrenme deneyimleri, FeTeMM’in içerdiği disiplinlerin entegrasyonunda temel bir pedagoji olarak görülmektedir. Nitekim, proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamalarına ve bu yolla problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Proje tabanlı FeTeMM etkinliklerinin, öğrenme üzerindeki olumlu etkileri literatürde uzun yıllardır araştırılmıştır. Ancak, proje tabanlı FeTeMM projesini deneyimleyen öğrencilerin, FeTeMM’in içerdiği alt bileşenlerine yönelik deneyimlerinin ölçülmesi konusunda alanyazında bir boşluk olduğu dikkati çekmektedir. Bu çalışmada, öğrencilerin proje tabanlı FeTeMM öğrenme deneyimlerinin ölçülmesi için Wan, So ve Zan (2022) tarafından geliştirilmiş “Proje Tabanlı FETEMM Öğrenme Deneyimleri” ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Ölçekte, dört faktör (bilimsel araştırma, teknolojik uygulama, mühendislik tasarımı ve matematiksel işlem) altında toplam 20 madde bulunmaktadır. Bilimsel araştırma faktöründe, hipotez oluşturma, değişken tanımlama ve verileri analiz etme ile ilgili öğrenci deneyimlerine yönelik maddeler bulunmaktadır. Teknolojik uygulama faktörü, öğrencilerin veri toplama, bilgisayar kullanarak veriyi analiz etme ve fikir üretme için dijital araçları kullanma deneyimleri ile ilgili maddeleri içermektedir. Mühendislik tasarımı faktöründe, öğrencilerin ürün ya da model tasarlama, test etme ve yenileme ile ilgili deneyimlerine yönelik maddeler bulunmaktadır. Matematiksel işlem faktörü, veri toplama, yüzde ve frekansları hesaplama ile ilgili maddeleri içermektedir. Öncelikle, Proje Tabanlı FETEMM Öğrenme Deneyimleri ölçeğinin Türkçeye uyarlanması için sorumlu yazar, Zhi Hong Wan’dan e-posta ile izin alınmıştır. Proje Tabanlı FETEMM Öğrenme Deneyimleri ölçeği, yabancı dil alanından bir uzman tarafından Türkçeye çevrilmiştir. FeTeMM’in disiplinlerarası doğası ve içerdiği faktörler göz önünde bulundurularak, çevirisi yapılan ölçek, fen bilimleri, bilişim teknolojileri, matematik eğitimi ve eğitim bilimleri alanında beş uzman tarafından değerlendirilmiştir. Uzmanlardan gelen öneriler doğrultusunda ölçeğe son hali verilmiş ve İngilizceye geri çevirisi yaptırılmıştır. Ölçeğin özgün formu ve geri çevrilmiş versiyonu karşılaştırılmış ve uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılabilmesi için, veriler proje tabanlı FeTeMM deneyimine sahip 5. ve 6. Sınıf öğrencilerinden oluşan bir çalışma grubundan toplanacaktır. 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin çalışma öncesi proje tabanlı FeTeMM deneyimine sahip olup olmadığıyla ilgili ölçütler oluşturulmuş ve katılımcıların çalışmaya dahil edilme koşulları belirlenmiştir. Bu bağlamda çalışmada ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme, katılımcıların araştırma problemi ile ilgili olarak belirlenen niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlardan oluşturulmasıdır. Uygulama sonucunda, doğrulayıcı faktör analizi ile ölçeğin yapı geçerliği test edilecektir. Bu kapsamda, faktör yükleri, ortalama açıklanan varyans değerlerinin değerlendirilmesi planlanmıştır. Iraksama geçerliği için, ölçeğin faktörleri arasında paylaşılan korelasyonları ile ortalama açıklanan varyans değerlerinin karekökleri karşılaştırılacaktır. Söz konusu analizler Lisrel (linear structural relations) 8.72 programı kullanılarak gerçekleştirilecektir. Güvenirlik çalışması kapsamında Cronbach’s alfa iç tutarlılık katsayısı ve yapısal güvenirlik değerleri hesaplanacaktır. Elde edilen sonuçlar ışığında, ölçeğin geçerlik ve güvenirliğine ilişkin yeterli kanıtlara ulaşılarak ulusal alanyazına, proje tabanlı FeTeMM öğrenme deneyimleri ölçeğinin kazandırılması planlanmaktadır. Ayrıca, mevcut araştırmada, ölçekten elde edilen faktör puanları arasında korelasyonlar hesaplanacaktır. Son olarak, ölçekten elde edilen puanların demografik değişkenlere göre farklılaşması incelenecektir.