Acute Traumatic Coagulopathy: The Value of Histone in Pediatric Trauma Patients


Creative Commons License

Ulusoy E., Duman M., Caglar A., Küme T., Er A., Akgul F., ...More

TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.35, no.2, pp.122-128, 2018 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.4274/tjh.2017.0444
  • Journal Name: TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.122-128
  • Keywords: Acute traumatic coagulopathy, Children, Histone, Trauma, DISSEMINATED INTRAVASCULAR COAGULATION, EXTRACELLULAR HISTONES, PROTEIN-C, THROMBIN GENERATION, INJURY, SHOCK, HYPOTHERMIA, HEMOSTASIS, DEFINITION, ACTIVATION
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Acute traumatic coagulopathy occurs after trauma with impairment of hemostasis and activation of fibrinolysis. Some endogenous substances may play roles in this failure of the coagulation system. Extracellular histone is one such molecule that has recently attracted attention. This study investigated the association between
plasma histone-complexed DNA (hcDNA) fragments and coagulation abnormalities in pediatric trauma patients.
Materials and Methods: This prospective case-control study was conducted in pediatric patients with trauma. Fifty trauma patients and 30 healthy controls were enrolled. Demographic data, anatomic injury characteristics, coagulation parameters, computerized tomography findings, trauma, and International Society on Thrombosis and Haemostasis disseminated intravascular coagulation (ISTH DIC) scores were recorded. Blood samples for hcDNA were collected and assessed by enzyme-linked immunosorbent assay.
Results: Thirty-two patients had multiple trauma, while 18 patients had isolated brain injury. hcDNA levels were significantly higher in trauma patients than healthy controls (0.474 AU and 0.145 AU, respectively). There was an association between plasma hcDNA levels and trauma severity. Thirteen patients had acute coagulopathy of
trauma shock (ACoTS). ACoTS patients had higher plasma histone levels than those without ACoTS (0.703 AU and 0.398 AU, respectively). Plasma hcDNA levels were positively correlated with the ISTH DIC score and length of stay in the intensive care unit and were negatively correlated with fibrinogen level.
Conclusion: This study indicated that hcDNA levels were increased in pediatric trauma patients and associated with the early phase of coagulopathy. Further studies are needed to clarify the role of hcDNA levels in mortality and disseminated intravascular coagulation.
Amaç: Akut travma ilişkili koagülopati; travma sonrası ortaya çıkan, hemostazda bozulma ve fibrinoliz aktivasyonudur. Koagülasyon sistemindeki bu bozuklukta bazı endojen moleküller rol oynamaktadır. Histon bu moleküllerden bir tanesi olup son dönemlerde dikkat çekmeye başlamıştır. Bu çalışmada, pediatrik travma olgularında histon-kompleks DNA (hcDNA) fragmanları ile koagülasyon anormallikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma pediatrik travma olgularında yapılmış prospektif olgu-kontrol çalışmasıdır. Çalışmaya 50 hasta ve 30 kontrol olgusu dahil edildi. Tüm hastaların demografik verileri, travmanın özellikleri, koagülasyon parametreleri, bilgisayarlı tomografi sonuçları, travma skorları ve Dissemine İntravasküler Koagülasyon skoru (DİKS) kaydedildi. hcDNA düzeyi için kan örnekleri alınarak enzim ilintili immün test ile değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların 32’sinde çoklu travma, 18’inde izole kafa travması mevcuttu. hcDNA düzeyi travma olgularında sağlıklı kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (0,474 AU and 0,145 AU, sırasıyla). Plazma hcDNA düzeyi ile travma ciddiyeti arasında anlamlı ilişki saptandı. On üç hastada akut travma ilişkili koagülopati saptanmış olup, bu hastaların akut travma ilişkili koagülopati olmayanlara göre daha yüksek plazma histon düzeyine sahip oldukları görüldü (0,703 AU and 0,398 AU, sırasıyla). Plazma hcDNA düzeyinin, DİKS ve yoğun bakımda kalış süresi ile pozitif; fibrinojen düzeyi ile negatif korelasyon gösterdiği bulundu.
Sonuç: Bu çalışmada, pediatrik travma olgularında hcDNA düzeyinin arttığı ve koagülopatinin erken fazıyla ilişkili olduğu gösterilmiştir. hcDNA’nın dissemine intravasküler koagülasyon ve mortalite oranını belirlemedeki yerini ortaya koymak için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.