İnguinal Lenf Nodu Diseksiyonu Sonrası Görülen Nadir Bir Komplikasyon, Femoral Herni


Creative Commons License

Ulukaya H. E., Menderes A., Özger M., Atalmış S. E., Terzi M., Ateşşahin F. B.

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 43. Ulusal Kurultayı , Antalya, Turkey, 10 - 14 November 2021, pp.216

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.216
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

İnguinal Lenf Nodu Diseksiyonu Sonrası Görülen Nadir Bir Komplikasyon, Femoral Herni Huseyin Emre Ulukaya, Merve Özger, Safa Eren Atalmış, Merve Terzi, Fatih Berk Ateşşahin, Adnan Menderes Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, İzmir Giriş: İnguinal lenf nodu diseksiyonu, yüksek komplikasyon görülebilen bir rejyonel lenf nodu diseksiyonu prosedürüdür. Yüksek riskli bir prosedür olarak kabul edilmesinin altında %81’e varan komplikasyon insidansı yatmaktadır. En sık bildirilen komplikasyonlar arasında seroma (%12- 37), lenfödem (%13-41) ve enfeksiyon (%12–45) bulunmaktadır. Bu tür komplikasyonlar hastanede yatış süresinin uzamasına neden olur. Yüzeyel ve derin olmak üzere iki farklı çeşidi bulunmaktadır. İnguinal lenf nodu diseksiyonu sonrası gelişen ve literatür incelendiğinde daha önce bir kez bildirilmiş bir komplikasyon olan akut femoral herni vakasını bildiriyoruz. Olgu Sunumu: Yetmiş altı yaşında erkek hasta sağ topuğunda bulunan malign melanom şikayeti ile tarafımıza başvurdu. Eksizyonel biyopsi sonucu Breslow 5mm, Clark evresi 4 olarak raporlandı. Sağ inguinal bölgede palpasyon ile hissedilen 2 cm çapında immobil lenf nodu saptandı. Daha önce geçirilmiş karın içi operasyon öyküsü bulunmayan hastanın, 4 yıl önce sağ femoral girişli PTCA öyküsü mevcuttu. İnguinal bölgesinde daha önce ağrı veya şişlik belirtisi olmayan hastanın, femur fıtığı öyküsü yoktu. Sigara kullanım öyküsü olmayan hasta, koroner arter hastalığı nedenli klopidogrel kullanmaktaydı. Yapılan PETCT ve USG görüntülemelerinde femoral üçgende 25x20mm boyutlu ve femoral kanal düzeyinde 16x6mm boyutlu metastaz ile uyumlu olabilecek lenf nodu saptandı. Hastaya sağ yüzeyel ve derin inguinal lenf nodu diseksiyonu ile eş zamanlı topuk bölgesine sınır genişletmeye yönelik reeksizyon yapıldı. Diseksiyon uygulanan alana iki adet dren yerleştirildi. Peroperatif olarak karın duvarı fıtık belirtisi olmaksızın sağlam bulundu. Postoperatif 6. saatte mobilize edildi. Postoperatif 8. saatte inguinal bölgede ağrı ve şişlik saptandı. Saatler içinde artan mide bulantısı ve kusma semptomları gelişen hastanın, BT görüntülemede ingunal bölgede bağırsak ansları görüldü. Strongülasyon şüphesi nedenli genel cerrahi ekibi ile acil operasyona alındı. İnsizyonlar açıldığında yaklaşık 30 cm incebarsak segmenti ile karşılaşıldı. Barsaklarda iskemi belirtisi olması nedenli GAM insizyon yapılarak barsaklar redükte edildi. Femoral kanal sütürle kapatıldı. İskemik barsak ansı rezeke edildi ve yan yana anastamoz yapıldı. İnsizyonlar kapatıldı ve tekrar drenler yerleştirildi. Postoperatif takiplerde hastanın şikayetleri geriledi. Drenlerdeki drenaj 50cc/gün olana kadar beklendi. Postoperatif 14. gün taburcu edildi. Taburculuk sonrası herhangi bir komplikasyon görülmedi. Tartışma: Femoral fıtık tüm kasık fıtıklarının yaklaşık %2- 4’ünü oluşturur. Genellikle kadınlarda görülür ve yüksek insidansla strongülasyon gelişir. Derin inguinal lenf nodu diseksiyonunun standart prosedüründe femoral ven medial lenf nodları ve yağ dokusu diseke edilir ve çıkarılır. Kapsamlı bir derin inguinal lenf nodu diseksiyonunda, hassas yapıdaki femoral halka zayıflayabilir. Bu olay teorik olarak femoral fıtık riskini arttırabilir. Sonuç: Femoral herni, inguinal lenf nodu diseksiyonu uygulanan, abdominal semptomlar gelişen ve rezeke edilen bölgede akut şişlik gelişen hastalarda ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmelidir.Anahtar Kelimeler: Malign melanom, inguinal diseksiyon, herni, komplikasyon