Current principles of use of topical hemostatic agents in trauma cases


Creative Commons License

Eryilmaz M., Menteş Ö., Özer M. T., Ersoy G., Durusu M., Rodoplu Ü., ...More

Türkiye Acil Tıp Dergisi, vol.7, no.3, pp.136-143, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 3
  • Publication Date: 2007
  • Journal Name: Türkiye Acil Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.136-143
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

SUMMARY

Hemorrhage is the most common cause of preventable deaths both in civilian and military trauma. Simple hemorrhage control and tourniquets can be applied in extremity injuries but hemostasis in the axillary and femoral region is rather challenging. In this study, results on the efficacy of topical hemostatic agents in post-traumatic hemorrhages reported in the literature are reviewed. As conclusion, current information on topical hemostatic agents depend upon a few case reports, data from mostly experimental studies and subjective evaluations in the field, but there are no prospective, randomized studies with control group. Evaluations regarding the use of topical hemostatic agents to reduce the mortality need to be supported by studies with higher level of evidence.

Key words: Topical hemostat; hemorrhage.

ÖZET

Sivil ve askeri travmalarda önlenebilir ölümlerin en sık nedeni kanamalardır. Özellikle ekstremitelerde meydana gelen yaralanmalarda basit kanama kontrolü ve turnike uygulanabilirken aksiller ve femoral bölge yaralanmalar›nda hemostaz zor sa¤lanmaktad›r. Bu yaz›da posttravmatik kanamal› olgularda kullan›lmas› önerilen topikal hemostatik ajanlar›n literatür eflli¤inde gözden geçirilmesi amaçland›. Topikal hemostatik ajanlarla ilgili mevcut bilgilerin, az say›da olgu sunumuna, ço¤unlu¤u deneysel çal›flmalardan elde edilen verilere ve sahraya ait baz› kiflisel yorumlara dayand›¤›, ürünler aras›nda klinik kullan›m›na ait ileriye dönük randomize kontrollü çal›flmalara rastlanmad›¤› gözlendi. Kanamaya ba¤l› geliflen mortaliteyi azaltmaya yönelik topikal hemostat uygulamas›na dair de¤erlendirmelerin yüksek kan›t düzeyli çal›flmalar ile desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Anahtar sözcükler: Topikal hemostat; kanama