İlkokul ve Ortaokul Müdürlerinin Sosyal Adalet Liderliği Davranışlarına ilişkin Öğretmen Görüşleri


Creative Commons License

Adışen İ., Şahin Fırat N.

10th International Conference On Social Sciences & Humanities, Sivas, Turkey, 18 July 2022, pp.648-649

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Sivas
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.648-649
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to reveal the level of teachers' views on social justice leadership behaviors of school principals and whether these views differ significantly in terms of some variables. The research sample consists of 352 teachers working in public primary and secondary schools in Karşıyaka district of İzmir province in the 2021-2022 academic year. The research data were obtained by using the "Social Justice Leadership Scale (SJLS)" developed by Bozkurt (2017). Arithmetic mean, standard deviation, t-test, ANOVA and LSD Significance Test were used to analyze the data. The findings of the study can be summarized as follows: Teachers' views on the social justice leadership behaviors of school principals are at the level of "agree". Teachers state that school principals mostly show social justice leadership behavior in the dimension of "stakeholder support". Teachers' views on social justice leadership behaviors exhibited by school principals, It does not show a significant difference in terms of the socioeconomic level of the environment where the school is located. Undergraduate teachers perceived school principals' behaviors in the distributive justice dimension of SJLS at a higher level than teachers with graduate education. It has been observed that married teachers evaluate school principals' social justice leadership behaviors at a higher level than single teachers. It has been revealed that teachers who have both 1 child and 2 or more children perceive their school principals' behaviors in the distributive justice dimension of SJLS at a higher level compared to teachers who have no children. Primary school teachers are of the opinion that school principals exhibit higher levels of social justice leadership behaviors in the dimensions of "participation" and "distributive justice" compared to those in secondary schools. Teachers working in schools with 10 or less inclusive students think that school principals exhibit social justice leadership behaviors at a higher level when compared to teachers in schools with 11-20 inclusive students. Teachers working in schools with 21 or more inclusive students stated that school principals exhibit social justice leadership behaviors at a higher level compared to teachers working in schools with 10 or less and 11-20 inclusive students. 

Bu araştırmanın amacı, okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği davranışlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin ne düzeyde olduğunu ve bu görüşlerin bazı değişkenler açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Araştırma örneklemini 2021-2022 eğitim öğretim yılında İzmir ili Karşıyaka ilçesinde bulunan kamu ilkokul ve ortaokullarında görev yapan 352 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verileri Bozkurt (2017) tarafından geliştirilen “Sosyal Adalet Liderliği Ölçeği (SALÖ)” kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, standart sapma, t- testi, ANOVA ve LSD Önemlilik Testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları şöyle özetlenebilir: Okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği davranışlarına ilişkin öğretmen görüşleri “katılıyorum” düzeyindedir. Öğretmenler okul müdürlerinin en çok “paydaş desteği” boyutunda sosyal adalet liderliği davranışı gösterdiğini belirtmektedirler. Okul müdürlerinin sergilediği sosyal adalet liderliği davranışlarına ilişkin öğretmen görüşleri, okulun bulunduğu çevrenin sosyoekonomik düzeyi açısından anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Lisans mezunu öğretmenler, okul müdürlerinin SALÖ’nün “dağıtıcı adalet” boyutundaki davranışlarını lisansüstü öğrenim görmüş öğretmenlerden daha yüksek düzeyde algılamışlardır. Evli öğretmenlerin, okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği davranışlarını, bekâr öğretmenlerden daha yüksek düzeyde değerlendirdikleri görülmüştür. Hem 1 çocuk hem de 2 ve üzeri çocuk sahibi olan öğretmenlerin, hiç çocuğu olmayan öğretmenlerle karşılaştırıldığında, okul müdürlerinin SALÖ’nün “dağıtıcı adalet” boyutundaki davranışlarını daha yüksek düzeyde algıladıkları ortaya çıkmıştır. İlkokul öğretmenleri, okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği davranışlarını “katılım” ve “dağıtıcı adalet” boyutlarında ortaokullardakilerle kıyaslandığında, daha yüksek sergiledikleri görüşündedirler. 10 ve daha az kaynaştırma öğrencisine sahip okullarda görev yapan öğretmenler, 11-20 kaynaştırma öğrencisine sahip okullardaki öğretmenlerle karşılaştırıldığında, okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği davranışlarını daha yüksek düzeyde sergilediğini düşünmektedirler. 21 ve üzeri kaynaştırma öğrencisi olan okullarda görev yapan öğretmenler ise hem 10 ve daha az hem de 11-20 kaynaştırma öğrencisi olan okullarda görev yapan öğretmenlere oranla, okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği davranışlarını daha yüksek düzeyde sergilediği yönünde görüş bildirmişlerdir.