GLUCAGON LIKE PEPTID-1 (GLP-1) LEVELS IN INFLAMMATION OF PSORIATIC ARTHRITIS


Keser M., Çetin P., Solmaz D., Kozacı L. D., Keser A., Önen F.

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.22, no.4, pp.131-136, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Introduction: In this study, we aimed to investigate the GLP-1 levels and its relationship with inflammation in patients with PsA. Material and Method: Fasting blood GLP-1 levels were measured in PsA patients by using ELISA method and compared with those measured in the controls. We evaluated the GLP-1 levels and its relationship with disease activity in patients with PsA. Results: There was no statistically significant difference in the GLP-1 levels between PsA patients and healthy controls. No difference was determined in GLP-1 levels between patients with predominantly axial and predominantly peripheral disease and healthy controls. GLP-1 levels in patients with psoriasis and PsA were not correlated with the other disease activity scores. There was also no correlation between GLP-1 level and functional disease index and also health assessment parameters. The subgroup analysis in patients who were taking and not taking glucocorticoid treatment groups, revealed the similar results. Conclusion: The results of this study suggests that there is no significant relationship between GLP-1 and inflammatory process in patients with PsA.
Amaç: Çalışmanın amacı; psöriyatik artritteki inflamasyon ile GLP-1 düzeyleri arasında ilişki olup olmadığınınaraştırılmasıdır.Gereç ve Yöntem: Diyabetik olmayan psöriyatik artritli hasta ve sağlıklı kontrol grubunda, açlık kan GLP-1düzeyleri ELISA yöntemiyle ölçülüp karşılaştırıldı. Psöriyatik artritli hastalarda GLP-1 düzeyleri ile hastalıkaktivitesi arasında ilişki olup olmadığı değerlendirildi.Bulgular: Çalışma sonucunda; PsA’li hastalar ile sağlıklı grup arasındaki bazal GLP-1 düzeylerinde anlamlı birfark olmadığı görüldü. Periferik veya aksiyel tutulumu ön planda olan hastalar arasında da GLP-1 düzeyleri farklıdeğildi. Bazal GLP-1 düzeylerinde, psöriyazis ve PsA olan grupta hastalık aktivite skorlarında istatistiksel olarakanlamlı bir faklılık saptanmadı. Yine bazal GLP-1 düzeyleri ile fonksiyonel hastalık indeksi, sağlık uygulamaanketleri arasında korelasyon saptanmadı. Subgrup analizi yapıldığında; glukokortikoid alan ve almayan hastalararasında da GLP-1 düzeylerinin farklı olmadığı görüldü.Sonuç: Çalışmamızın sonuçları PsA’deki inflamasyon ile GLP-1 arasında bir ilişki olmadığını düşündürmektedir.