İzmir’de Kent Merkezi ve Yakın Çevresinde Ölçülen Ozon ve Azot Dioksit Seviyelerinin Zamansal Değişiminin İncelenmesi 


Creative Commons License

Dumanoğlu Y., Bayram A.

Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi , no.2, pp.65-73, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

İzmir’de kentsel, yarı–kentsel, kırsal ve endüstriyel nitelikteki noktalara yerleştirilen pasif örnekleyicilerle kent atmosferindeki azot dioksit (NO2) ve ozon seviyeleri belirlenmiştir. Örneklemeler, Ocak 2007 – Nisan 2008 tarihleri arasında birer haftalık periyotlarla ve 16 farklı örnekleme noktasında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; en yüksek NO2 konsantrasyonları nüfusun ve trafiğin yoğun olduğu kent merkezinde, ozonun en yüksek konsantrasyonları ise kirletici kaynaklardan uzak kırsal bölgelerde görülmüştür. Mevsimsel ozon değişimleri incelendiğinde en yüksek seviyelerin yaz aylarında oluştuğu gözlenmiş, ancak beklenenin aksine kış aylarında da ozon seviyelerinin yer yer yüksek olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, çalışmada çeşitli meteorolojik parametrelerin ozon oluşumuna katkısı bir korelasyon matrisi ile incelenmiş ve güneşlenme şiddeti, sıcaklık gibi parametreler ile ozon seviyeleri arasında yüksek bir ilişki olduğu görülmüştür. Buna karşın atmosferik nem ile ozon seviyeleri arasında ters bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.