Case Report: Acute Unilateral Uveitis Induced by Infusion of Zoledronic Acid


Songür K., Başcıllar D., El Ö.

TURK OSTEOPOROZ DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OSTEOPOROSIS, vol.28, no.2, pp.166-168, 2022 (ESCI)

Abstract

Bisphosphonates are a group of drugs that inhibit osteoclast-mediated bone resorption, used for treating osteoporosis, Paget’s disease, metastatic bone disease, and hypercalcemia caused by malignancy. Zoledronic acid treatment, which is the most potent member of the group and is administered annually, is frequently preferred due to high patient compliance. The most common side effect in the first 3 days after administration is transient flu-like syndrome, which has also been reported to cause serious ocular adverse events. Although the most common ocular side effect is nonspecific conjunctivitis, it can also cause serious symptoms such as uveitis and scleritis. A limited number of cases diagnosed as uveitis triggered by zoledronic acid have been reported in the literature. In this article, we presented the occurrence of unilateral anterior uveitis 24 h after the application in a 62-year-old female patient who was under oral letrozole therapy for breast cancer diagnosed previously and was treated with zoledronic acid for osteoporosis. A detailed ophthalmologic medical history should be taken for patients who will be prescribed zoledronic acid. Additionally, recent bisphosphonate use should be questioned in patients presenting with symptoms of uveitis. Clinicians should warn patients about symptoms that may develop related to uveitis, which is a very rare but serious side effect of bisphosphonates and should promptly evaluate patients by an ophthalmologist when any symptoms develop

Bifosfonatlar; osteoporoz, Paget hastalığı, metastatik kemik hastalıkları ve ayrıca malignite kaynaklı hiperkalsemi tedavisinde kullanılan osteoklast aracılı kemik rezorpsiyonunu inhibe eden bir ilaç grubudur. Grubun en potent üyesi olan ve yıllık intravenöz olarak uygulanan zoledronik asit tedavisi hasta uyumunun yüksekliği nedeniyle sıkça tercih edilmektedir. Uygulamadan sonra ilk 3 günde en sık görülen yan etkisi geçici grip benzeri sendrom olup bunun dışında ciddi oküler advers olaylara da yol açtığı bildirilmiştir. En sık görülen oküler yan etkisi non-spesifik konjunktivit olsa da üveit ve sklerit gibi ciddi semptomlara yol açabilen durumlara da sebep olabilir. Literatürde kısıtlı sayıda zoledronik asit tarafından tetiklenen üveit tanısı alan olgular raporlanmıştır. Bu yazıda daha önce tanısı koyulmuş meme kanseri nedeniyle oral letrozol tedavisi altında olan ve gelişen osteoporoz nedeniyle zoledronik asit tedavisi uygulanan 62 yaşında bir kadın hastada, uygulamadan 24 saat sonra unilateral ön üveitin ortaya çıkışını sunmayı amaçladık. Zoledronik asit reçete edilecek hastalarda detaylı oftalmolojik medikal öykü alınmalıdır. Ayrıca üveit semptomları ile başvuranlarda yakın zamanlı bifosfonat kullanımı sorgulanmalıdır. Klinisyenler bifosfonatların çok nadir ama ciddi bir yan etkisi olan üveit ile ilgili gelişebilecek semptomlar açısından hastaları uyarmalı, herhangi bir semptom geliştiğinde hastaların oftalmolog tarafından ivedilikle değerlendirilmesini sağlamalıdır.