Difficulties Experienced By Intensive Care Nurses While Giving Care To Patients In Delirium; Qualitative Research


Sarı N.

5. ULUSLARARASI 13. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELERİ KONGRESİ, Aydın, Turkey, 16 - 19 November 2023, pp.524

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.524
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction

The intensive care unit has the latest technology and professionals who deal with complex, emergency situations on a daily basis and require strong emotional balance to provide continuous and intensive care for critically ill patients (Chuang, Tseng, Lin, and Chen 2016). The intensive care unit poses a risk for patients in terms of psychological or physiological complications, including delirium, depending on the physical environment and treatments applied (Nesbitt, and Russ 2015; Turnbull, and Whittle, 2018; Thomas, Coleman, and Terry 2021). Despite the frequency with which intensive care nurses encounter patients in delirium, research on nurses' experiences in the intensive care setting is limited. (Le Blanch 2018, Yue P 2015, Zamoscik K 2017).

Objective

The purpose of this research was planned to reveal the impact of the difficulties experienced by intensive care nurses who care for patients in delirium.

Method

Qualitative research method was used in this descriptive study, which examined the difficulties experienced by intensive care nurses while caring for patients with delirium. This research consists of 20 nurses working in adult intensive care units of a university hospital in Izmir, Turkey. The data of the research was collected between September and December 2021, by in-depth interview method and individual interviews with a semi-structured interview form.

The data of the research were analyzed by content analysis method. Phase of writing the findings: Codes and themes whose validity and reliability were ensured and related situations were used. At this stage, the participants' statements were included with direct quotes from the interview transcripts. Permission was received for the research from Ege University Scientific Research and Publication Ethics Committees.

Results

The age range of the nurses is between 23-39 years, 13 of them are women and 7 are men. (n = 20) The duration of working in intensive care was between 1 and 17 years.

  The qualitative findings of the research were classified according to five main themes. These themes covered the following:

-Nurses' views on the definition of delirium,

-Individual experiences with delirium care,

-Difficulties encountered in the care of patients with delirium,

- Obstacles in delirium treatment,

-These are the strategies that nurses use to cope with patients with delirium.

Conclusion and Recommendations

Difficulties experienced by nurses in delirium management; Risk of injury, difficulty in understanding the patient, patient with sleep problems, burnout, inexperience, difficulties in coping with the patient. To cope with these difficulties, nurses; They used methods such as sacrifice, patience and getting support.

It is recommended to ensure greater cooperation between teams and regulate the nurse-patient ratio in the care of patients with delirium.

Key Words: Delirium, Intensive Care, Nurse.

Giriş 

Yoğun bakım ünitesi, kritik hastalara yönelik sürekli ve yoğun bir bakım vermeye yönelik, en son teknolojiye sahip ve günlük olarak karmaşık, acil durumlarla ilgilenen ve güçlü duygusal denge gerektiren profesyonellere sahiptir (Chuang, Tseng, Lin ve Chen 2016). Yoğun bakım ünitesi hastalar için fiziki ortam ve uygulanan tedavilere bağlı olarak deliryumda dahil olmak üzere, psikolojik veya fizyolojik komplikasyonlar yönünden risk oluşturmaktadır (Nesbitt, ve Russ 2015; Turnbull, ve Whittle, 2018; Thomas, Coleman, ve Terry 2021). Yoğun bakım hemşirelerinin deliryumda olan hastalarla karşılaşma sıklığına rağmen, hemşirelerin yoğun bakım ortamındaki deneyimlerine yönelik araştırmalar sınırlıdır. (Le Blanch 2018, Yue P 2015, Zamoscik K 2017).

Amaç

Bu araştırmanın amacı, deliryumda olan hastalara bakım veren yoğun bakım hemşirelerinin yaşadığı güçlüklere etkisini ortaya koymak amacıyla planlanmıştır.

Yöntem 

Yoğun bakım hemşirelerinin deliryumlu hastalara bakım verirken yaşadığı güçlüklerin incelendiği tanımlayıcı tipteki bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırma Türkiye’de İzmir ilinde bulunan bir üniversite hastanesinin yetişkin yoğun bakım ünitelerinde çalışan 20 hemşireden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Eylül- Aralık 2021 tarihleri arasında, derinlemesine görüşme yöntemiyle, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile bireysel görüşme yapılarak toplanmıştır. 

Araştırmanın verileri içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Bulguların yazımı aşaması: Geçerliği ve güvenirliği sağlanmış kodların ve temaların, ilişkili durumlar kullanılmıştır. Bu aşamada, katılımcıların ifadelerine görüşme dökümlerinden sağlanan doğrudan alıntılarla yer verilmiştir. Araştırma için Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurullarından izin alınmıştır. 

Bulgular 

Hemşirelerin yaş aralığı 23-39 yıl arasında olup, 13’ü kadın, 7’si erkektir. (n = 20) Yoğun bakımda çalışma süresi 1 ile 17 yıl arasındaydı.

 Araştırmanın nitel bulguları beş ana temaya göre sınıflandırılmıştır. Bu temalar aşağıdaki hususları kapsıyordu:

-Hemşirelerin deliryum tanımına ilişkin görüşleri,

-Deliryum bakımıyla ilgili bireysel deneyimler,

-Deliryumlu hastaların bakımında karşılaşılan zorluklar,

-Deliryum tedavisindeki engeller,

-Hemşirelerin deliryumlu hastalarla baş etmede kullandıkları stratejilerdir.

Sonuç ve Öneriler 

Hemşirelerin deliryum yönetiminde yaşadıkları güçlükler; yaralanma riski, hastayı anlama zorluğu, uyku problemi olan hasta, tükenmişlik, deneyimsizlik, hasta ile baş etmede zorluklardır. Bu zorluklarla baş etmek için hemşireler; fedakârlık, sabırlı olmak ve destek almak gibi yöntemleri kullanmışlardır. 

Deliryumlu hastaların bakımında ekipler arası iş birliğinin daha fazla sağlanması ve hemşire hasta oranının düzenlenmesinin önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Deliryum, Yoğun Bakım, Hemşire.