Göçün Suça Etkilerine Genel Bir Bakış: Türkiye’de Göçler Ve Suç Araştırmaları


Çalışkan A.

Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.32, pp.101-112, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Lineer bir denklemde yer verilen parametrelerin anlamlılık katsayıları üzerinden geliştirilen modeller pek çok olgusal gerçeklik arasındaki ilişkiyi tespit etmemize ve ortaya çıkarmamıza olanak sağlar. Ancak toplumsal olgular mekânsal izlerinin yanı sıra kesitsel özelliklerinden dolayı da sürekli değişken ve dinamik bir görünüm içerir. Bu yönüyle suç ve göç gibi aynı zamanda toplumsal sorun olarak da kabul edilen iki olgu arasındaki ilişkiyi anlamlandırmak ve keşfetmek oldukça iddialı bir önerme niteliğine sahiptir. Göçün suç olaylarını etkilediği temellendirmesi ise mantıksal açıdan hipotetik bir özellik sergilemektedir. Bu tespit, suçlu davranış açısından göçmenler ya da göçmenlere karşı diğer bireyler tarafından işlenen suçların oransal dağılımı, nedenleri ya da değişimini incelemekten veya ortaya çıkarmaktan öte, göçe başvuran bireylerin göç sonrasındaki suçla olan ilişkiselliğini değerlendirmek açısından kısıtlı görülmektedir. Bu durum suça neden olan sosyal, kültürel ve ekonomik faktörlerin göç olgusunun da belirleyicisi olmasından dolayı bir ikileme sahiptir. Bununla birlikte her iki değişim ölçütünün neden sonuç ilişkisine dair yapısal ve dinamik yönleri ile geçmişe dönük konumlarını belirlemek de çalışmaların bir başka sınırlılığını ortaya koymaktadır. Bu yazı bahse konu temellendirmeden hareketle öncelikle göç ve suç arasındaki ilişkiyi olgusal yönden teorik kısıtlarıyla birlikte ortaya koymakta, genel bir çerçeveye ulaşılmasının ardından Türkiye’deki göçler ve suç araştırmaları arasındaki sosyolojik bağlamın geçmişe dönük bir değerlendirmesini yapmaktadır.