INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP OF PROBLEM POSING STUDIES AND CREATIVITY IN GEOMETRY


Creative Commons License

Aydoğdu A. S., TÜRNÜKLÜ E.

Trakya Eğitim Dergisi, vol.13, no.2, pp.1434-1450, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.24315/tred.1257745
  • Journal Name: Trakya Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1434-1450
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it is aimed to examine the relationship between problem posing studies in geometry and creativity. For this purpose, the problems posed by the students were examined in terms of creativity components and it was investigated whether their problem posing activities had an effect on the creativity of the students. The study included 78 seventh grade students in a public school. Experimental method, one of the quantitative research methods, was used to examine whether the problem posing activities of the students in geometry had an effect on their creativity. Torrance Tests of Creative Thinking were applied to the participants to determine their creativity levels before and after problem posing activities. Qualitative research method was used while examining the problems posed by the students in terms of creativity. While the problems posed by the students were examined in terms of creativity, the components of fluency, flexibility and novelty were examined. Among the findings, it was seen that the performances were not high in the analysis of the posing problems in terms of creativity. However, the average scores on the Torrance Test of Creative Thinking forms had a positive and significant difference compared to the post-test scores, both figural and verbal. As a result, it has been understood that problem posing activities provide an opportunity for students to develop their creativity.
Bu çalışmada geometride problem kurmaya dayalı çalışmaların yaratıcılıkla olan ilişkisini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla öğrencilerin kurdukları problemler yaratıcılık bileşenleri açısından incelenmiş ve problem kurma içeren çalışmalarının öğrencilerin yaratıcılıklarına etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmada bir devlet okulunda yedinci sınıfta öğrenim gören 78 öğrenci yer almıştır. Öğrencilerin geometride yapmış oldukları problem kurma çalışmalarının yaratıcılıkları üzerine etkisi olup olmadığını incelemek için nicel araştırma yöntemlerinden deneysel yönteme başvurulmuştur. Araştırmanın bağımsız değişkeni problem kurma çalışmaları; bağımlı değişkeni ise yaratıcılık düzeyleridir. Çalışmada katılımcıların yaratıcılık seviyelerini tespit etmek amacıyla Torrance Yaratıcı Düşünme Testi uygulanmıştır. Öğrencilerin kurmuş oldukları problemler yaratıcılık bakımından incelenirken akıcılık, esneklik ve yenilik bileşenlerine bakılmıştır. Elde edilen bulgular arasında geometride kurulan problemlerin yaratıcılık bakımından analizlerinde performansların yüksek olmadığı görülmüştür. Ancak, Torrance Yaratıcı Düşünme Testi formlarındaki ortalama puanlar hem şekilsel hem de sözel olarak son test puanlarına göre pozitif yönde anlamlı bir farklılık oluşturmuştur. Sonuç olarak, problem kurma etkinliklerinin öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmeleri adına bir fırsat oluşturduğu anlaşılmıştır.