Opinions of Pre-service Physics Teachers About Real and Virtual Physics Experiments


Creative Commons License

BİLAL ÖNDER E., Tanel Z., TANEL R.

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, no.55, pp.168-193, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, it is aimed to examine the views of pre-service physics teachers about real and virtual physics experiments. The participants of the research are 28 physics teacher candidates who are studying at the faculty of education of a state university and enrolled in the Laboratory Applications in Physics Teaching 2 course. It was ensured that pre-service teachers performed the same experiment in virtual and real laboratory environments. The data of the research, designed as a case study, were collected with the Pre-service Teacher Opinion Questionnaire on Physics Experiments Performed in Real and Virtual Environments, developed by the researchers and includes 4 open-ended questions. Data analysis was done using content analysis. The research revealed that pre-service teachers have both positive and negative views on the use of real and virtual physics experiments in teaching. Pre-service teachers think that it is appropriate to use real and virtual experiments in the introduction, development, conclusion, and evaluation parts of the course, and only virtual experiments in the preparation stage for the lesson. Finally, the pre-service teachers stated that it was appropriate to use virtual experiments in atomic physics and radioactivity, and both real and virtual experiments in all other curriculum subjects.
Bu çalışmada, fizik öğretmen adaylarının gerçek ve sanal fizik deneylerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören ve Fizik Öğretiminde Laboratuvar Uygulamaları 2 dersine kayıtlı 28 fizik öğretmeni adayıdır. Öğretmen adaylarının aynı deneyi sanal ve gerçek laboratuvar ortamlarında gerçekleştirmesi sağlanmıştır. Durum çalışması şeklinde tasarlanan araştırmanın verileri 4 açık uçlu soru içeren ve araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan Gerçek ve Sanal Ortamda Gerçekleştirilen Fizik Deneylerine İlişkin Öğretmen Adayı Görüş Anketi ile toplanmıştır. Verilerin analizi içerik analizi kullanılarak yapılmıştır. Araştırma, öğretmen adaylarının gerçek ve sanal fizik deneylerinin öğretimde kullanımına ilişkin hem olumlu hem de olumsuz görüşlere sahip olduklarını ortaya çıkarmıştır. Öğretmen adayları dersin giriş, gelişme, sonuç ve değerlendirme bölümlerinde gerçek ve sanal deneylerin, derse hazırlık aşamasında ise yalnızca sanal deneylerin kullanımının uygun olduğunu düşünmektedir. Son olarak öğretmen adayları atom fiziği ve radyoaktivite konularında sanal deneylerin, diğer tüm müfredat konularında ise hem gerçek hem de sanal deneylerin kullanılmasının uygun olduğunu belirtmişlerdir.