Tek Taraflı Yarık Dudak Olgularında Skoog Tekniği ile Onarım Deneyimlerimiz


Çakmak S., Yılmaz M., Ulukaya H. E., Özger M., Öztürk F. A., Karaca C.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 41.Ulusal Kurultayı , Samsun, Turkey, 26 - 30 October 2019, pp.245

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.245
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Yarık dudak ve damak anomalisi en sık görülen konjenital baş-boyun malformasyonudur. 3-20/1000 sıklıkta görülür. Yarık dudak onarımı için çeşitli yöntemler tanımlanmıştır. Kliniğimizde hem Millard yöntemi ile hem de Skoog yöntemi ile yarık dudak onarımı yapılmaktadır. Bu retrospektif çalışmada kliniğimizde Modifiye Skoog yöntemi ile yapılan tek taraflı yarık dudak onarımlarını ve postoperatif sonuçlarını değerlendirdik. Gereç Ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada yer alan hastaların hepsi 2007-2017 yılları arasında doğmuş ve tek taraflı yarık dudak anomalisine sahip hastalardır. Hastalar dudak yarığına göre sınıflandırıldı ve her hastaya Skoog tekniği kullanıldı. Hastaların postoperatif değerlendirmede en az 1 yıl süre sonundaki değerlendirilmesi esas alındı. Bu değerlendirmede memnuniyet için yapılmış yarık değerlendirme skalasında yer alan dudak, burun görünümü, profil değerlendirildi ve ek olarak skar memnuniyeti sorgulandı. Bulgular: Toplam 40 hastanın yer aldığı çalışmada 14 hasta sol komplet(%35),10 hasta sol inkomplet(%25),8 hasta sağ komplet(%20), 8 hasta sağ inkomplet(%20) dudak yarığı anomalisi mevcuttur. Tüm hastalara Skoog tekniği ile dudak onarımı yapıldı.Hastaların hiçbirinde erken ve geç komplikasyon görülmedi. Hastalar taburcu olduktan sonra 1. Hafta, 1. Ay 3. Ay, 6. Ay ve 9 ay-1.yıl zamanlarında kontrole çağrıldı. Kırk hastanın, altısında hem vermilliokutan düzensizlik, hem minimal vermillion dolgunluğu, hem de alar kanat basıklığı saptandı. Üç hastada vermilliokutan düzensizlik ve minimal vermillion dolgunluğu saptandı. Altı hastada minimal vermillion dolgunluğu ve alar kanat basıklığı görüldü. Hastaların 11’inde sadece minimal vermillion dolgunluğu görülürken; beş hastada sadece alar kanat basıklığı saptandı. Hiçbir hastada dudak kısalığı ve belirgin dudak skarı izlenmedi. Dudak revizyonu yapılan toplam hasta sayısı 4 olarak saptandı. Revizyon yapılan hastaların hepsi de vermilliokutan düzensizlik nedeni ile opere edildi. Bu hastaların ikisi sekonder alveoler kleft onarımı sırasında, bir hasta damak onarımı sırasında yapılırken bir hasta sadece dudak revizyonu için ameliyat edilmiştir. Modifiye yarık değerlendirme skalasına göre aileye burun, dudak görünümü, profil ve skar farkedilirliği memnuniyeti için 1 den 5’e kadar skor verilmesi istendi. Ayrıca cerrah da kendi değerlendirmesini yaptı. Her ailenin ve cerrahın bu 4 değere verdiği puanların ortalaması alındı. Dudak için aile ortalaması:4,8 iken cerrahın ortalaması:4,32 olarak hesaplandı. Burun için aile ortalaması:4,77 iken cerrahın ortalaması:4,5 olarak hesaplandı. Profil için aile ortalaması:4,72 iken cerrahın ortalaması:4,2 olarak hesaplandı.Dudak skarı için ise hem aile hem de cerrah tam puan verdi. Ortalama memnuniyet skoru 4,67 olarak hesaplandı. Sonuç: Skoog tekniği kullanılarak yapılan dudak ameliyatlarında revizyon ameliyatları nadir olarak gerçekleşir. Özellikle rotasyon ilerletme tekniğinde görülen üst dudakta retraksiyon, ıslık deformitesi, vermilliokutan düzensizlik ve dudak kısalığı deformiteleri çok daha nadir görülür. Anahtar Kelimeler: Memnuniyet, skoog tekniği, yarık dudak