Localization and morphometry of mandibular foramen


Aksu F., ZEYBEK F. G., AKSU E., ÖZCAN E., ÇAPRAZ N., ALİBEYOĞLU A. M.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.21, no.3, pp.131-135, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Mandibular foramen is located just posterior to the middle of the ramus of mandible which transmits the inferior alveolar nerve and vessels. Objective of this study is to determine the localization and morphometric measurements of mandibular foramen. Material and methods: This study was conducted on 102 dry mandibles (204 sides). Six morphometric measurements were taken from mandibular foramen. The dis-prominent point of mandibular angle were measured.Results: The average distances between mandibular foramen and head of mandible, mandibular foramen and posterior margin of ramus of mandible, mandibular foramen and anterior margin of ramus of mandible, mandibular foramen and inferior margin of mandibular body, mandibular foramen and the deepest point of mandibular notch and mandibular foramen and the most prominent point of mandibular angle were 41.73 ± 3.97 mm; 14.32 ± 2.09 mm; 12.86 ± 2.46 mm; 29.51 ± 3.93 mm; 23.65 ± 3.38 mm; 22.80 ± 4.32 mm on the right side and 41.36 ± 4.37 mm; 14.59 ± 2.13 mm; 12.77 ± 1.90 mm; 26.39 ± 4.05 mm; 24.18 ± 3.02 mm; 22.18 ± 3.90 mm on the left side, respectively. The correlation between distance of mandibular foramen - the deepest point of mandibular notch and mandibular foramen- the most prominent point of mandibular angle on the left and right side were showed significant difference. Conclusion: The localization of mandibular foramen is important in mandibular anesthesia, oral procedures, restoration of dentofacial deformities and maxillofacial surgery. It is necessary to know this anatomic area for avoiding to damage mandibular nerve. In this study, we tried to determine the localization and morphometric anatomy of mandibular foramen. These information may be helpful for oral procedures, maxillofacial surgery and dentistry.
Foramen mandibulae, ramus mandibulae’nın orta kısmının arka¬sında bulunur, içinden nervus alveolaris inferior ve damarlar geçer.Amaç: Bu çalışmanın amacı, foramen mandibulae’nın morfometrik ölçümlerinin ve lokalizasyonunun belirlenmesidir.Gereç ve Yöntem: Bu çalışma 102 kuru mandibula’da yapıldı (204 taraf). Foramen mandibulae’larda altı ayrı morfometrik ölçüm yapıldı. Foramen mandibulae ile caput mandibulae, ramus mandibulae’nın arka kenarı, ramus mandibulae’nın ön kenarı, corpus mandibulae’nın alt kenarı, incisura mandibulae ve angulus mandibulae arası uzaklıklar ölçüldü. Bulgular: Foramen mandibulae ile caput mandibulae, ramus mandibulae’nın arka kenarı, ramus mandibulae’nın ön kenarı, corpus mandibulae’nın alt kenarı, incisura mandibulae’nın en derin noktası ve angulus mandibulae’nın en çıkıntılı noktası arası ortalama uzaklıklar sırasıyla, sağda 41,73 ± 3,97 mm; 14,32 ± 2,09 mm; 12,86 ± 2,46 mm; 29,51 ± 3,93 mm; 23,65 ± 3,38 mm; 22,80 ± 4,32 mm ve solda 41,36 ± 4,37 mm; 14,59 ± 2,13 mm; 12,77 ± 1,90 mm; 26,39 ± 4,05 mm; 24,18 ± 3,02 mm; 22,18 ± 3,90 mm olarak ölçüldü. Sağ ve sol taraf karşılaştır¬masında foramen mandibulae ile incisura mandibulae’nın en derin noktası ve foramen mandibulae ile angulus mandibulae’nın en çıkıntılı noktası arası uzaklıkların ortalama değerleri anlamlı bir fark gösterdi. Sonuç: Foramen mandibulae’nın lokalizasyonu, mandibular anestezide, ağız içi girişimlerde, dentofasyal deformitelerin restorasyonunda ve maksillofasyal cerrahide önemlidir. Mandibular sinirin hasa¬rından kaçınmak için bu bölge ana¬tomisinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, foramen mandibulae’nın morfometrik anato¬misini ve lokalizasyonunu tanımla¬maya çalıştık. Bu bilgilerden diş hekimliğinde, ağız içi, maksillofasyal cerrahide yararlanılabilir.