PD1, PDL1 POZITIFLIĞI SAPTANAN REFRAKTER LENFOMA OLGULARINDA NIVOLUMAB DENEYIMIMIZ


Laleoğlu P., Kızmazoğlu D., Hamiş B., İnce D., Çeçen R. E., Tüfekçi Ö., ...More

22.Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 March 2023, vol.044, pp.176

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 044
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.176
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Bu çalışmada PD-1 ve PDL-1 pozitifliği olan ve nivolumab tedavisi uygulanan lenfoma tanılı üç hasta sunulmuştur.

1.Olgu: 15 yaş kız hasta, bir yıl önce mediastinal kitle nedeniyle diffüz büyük B hücreli lenfoma tanısıyla tedavi uygulanmış. NHL-BFM-2012

Protokolü ile refrakter hastalıklı olunca R-ICE uygulanmış ve yine refrakter hastalıklı değerlendirilmiş. Alternatif tıp uygulamalarına yönelen

aile 02.01.2019 tarihinde merkezimize başvurdu. Boyun sol lateral yerleşimli krikoid kıkırdak hizasından başlayıp sternuma uzanan

5x6 cm cilde fistülize,trakea ve özofagusu sağa iten ve trakeada obstrüksiyona neden olan kitlesel lezyon ve lezyon komşuluğunda

multipl lenf nodları saptandı. Histopatoloji doğrulandı, refrakter hastalık nedeniyle İGEV-B(Rituximab, İfosfamid, Gemsitabin, Vinorelbin,

Prednizolon, Bortezomid) 3 kür verildi,progresyon saptandı. Takiben brentixumab tedavisi ile PR sağlandı.Tümörde PD1, PDL1 pozitifliği

saptanan hastaya Nivolumab 6 doz uygulandı, kısmi remisyon sağlandı, Mart 2020 de AKİT yapıldı ve hasta 34 aydır tam remisyonda izlenmektedir.

2.Olgu: İmmün yetmezlik zemininde gelişen EBV ilişkili Hodgkin lenfoma evre 4 tanısıyla 8 yaşında başvuran hastaya sırasıyla 6 kür

CHOP,12 kür rituximab,4 kür AVD protokolleri uygulanmıştır fakat yanıt alınamamıştır. İlk başvuruda pulmoner parankim tutulumu olan

hastanın brentuximab ilk dozu sonrasında pulmoner toksisitesi gelişmiştir. Hasta aldığı antikanser kemoterapilere direnç göstermiş,

aile otolog-KİT uygulamasını red etmiştir. Hastanın tümör dokusunda PD1 negatif, PDL-1 pozitif (%90) saptanmış ve Nivolumab tedavisi

başlanmıştır. 21 aydır Nivolumab kullanmakta olan hastada tam remisyon sağlandıktan sonra 21. ayda tutulu alan radyoterapisi uygulanmıştır.

3.Olgu: Multimetastatik evre 4 HL tanılı hastaya sırasıyla 1 kür OEPA,1kür OPPA,AVD+Brentixumab,5 kür İCE verildi. Brentixumab

pulmoner toksisite geliştirdiği için kesildi. Tüm bu tedavilere yanıtsız olan hastada PD-1 negatif,PD-1 >95 pozitif olması üzerine

nivolumab tedavisi başlanıp remisyon sağlanarak 8 ay sonra OKİT yapıldı, hasta 21 aydır nivolumab tedavisine devam etmektedir.

Yorum: Güncel literatürde erişkin lenfomalarda PD-1, PDL-1 pozitifliği bildirilmektedir. Bu, çocukluk çağı lenfomaları için daha nadirdir.

Özellikle dirençli hastalığı olan, tedavi zorluğu yaşanan, lenfoma tanılı olgularda PD-1, PDL-1 çalışılabilir.

Anahtar Kelimeler:: PD-1 ve PDL-1, lenfoma, nivolumab