Mortality Evaluation of Acute Coronary Syndrome Patients Without Severe Coronary Artery Disease


ŞAHİN M., TURAN O. E., GÖKÇE M.

MN Kardiyoloji, vol.28, no.3, pp.171-175, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: MN Kardiyoloji
  • Page Numbers: pp.171-175
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Objjective: This study aims to evaluate one year survey and related factors of patients with acute coronary syndrome but without sig‐ nificant coronary artery disease. Material and Method: One hundred and fifty patients who had coronary angiography with the diagnosis of acute coronary syndrome were evaluated retrospectively. Demographic data, cardiac risk factors, and angiographic data were recorded from the hospital database. The one year survey and associated factors were examined. Results: The mean age of the patients was 62 ± 13 years and 57% (n=86) were male. Most of the patients were diagnosed with unsta‐ ble angına (62%). Only 11 patients (7.3%) hospitalized with the diagnosis of ST‐segment elevation myocardial infarction. The death oc‐ curred in 5.3% of the whole study group during one year follow‐up period (n=8). Mortality was statistically significant in the coronary ectasia group and patients with high troponin levels when compared to other groups (p=0.035). Conclusion: One‐year survival in patients presenting with acute coronary syndrome but without severe coronary artery disease was found to be associated with high Troponin levels and the presence of ectasia‐slow flow. The risk factors of these patients should be kept under control and patients should be followed up more close.
Amaç: Bu çalışmada, akut koroner sendromla başvuran fakat ciddi koroner arter hastalığı olmayan hastalarda bir yıllık sağkalım ve iliş‐ kili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Akut koroner sendrom tanısıyla koroner anjiyografi yapılan 150 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastane ve‐ ri tabanından demografik veriler, kardiyak risk faktörleri ve anjiyografik veriler kaydedildi. Bir yıllık sağkalım ve bununla ilişkili faktörler incelendi. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 62±13 yıldı ve %57'si (n=86) erkekti. Hastaların çoğu kararsız angına (%62) tanısı ile başvurmuştu. Sadece 11 hasta (%7,3) ST‐segment yükselmeli miyokard enfarktüsü tanısıyla hastaneye yatırıldı. Bir yıllık takip süresi boyunca tüm ça‐ lışma grubununda %5,3 (n=8) hastada ölüm meydana geldi. Mortalite, koroner ektazi grubunda ve troponin seviyesi yüksek olan has‐ talarda diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,035). Sonuç: Akut koroner sendromla başvuran fakat ciddi koroner arter hastalığı olmayan hastalarda bir yıllık sağkalım yüksek troponin se‐ viyeleri ve ektazi‐yavaş akım varlığı ile ilişkili bulundu. Bu hastaların risk faktörleri kontrol altında tutulmalı ve hastalar daha yakın ta‐ kip edilmelidir.