Spiritual Care Needs and Associated Factors among Patients with Ostomy: A Cross- Sectional Study


Güler B., Ayik C., Özgen S., Aluş Tokat M.

II. Uluslararası III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 December 2023, pp.366-374

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.366-374
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı jinekolojik kanserli hastalarda manevi deneyimin, anksiyetenin ve depresyonun spiritüel iyiliği nasıl etkilediğini incelemektir.

Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel araştırma, Kasım 2021-Aralık 2022 tarihleri ​​arasında 18 yaş ve üzeri, jinekolojik kanser tanısı alan ve hastaneye yatışı yapılan 192 kadın üzerinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde demografik ve klinik özellikler için tanımlayıcı istatistikler ve yüzdeler, manevi deneyim, kaygı ve depresyon için minimum, maksimum ve ortalama değerler kullanılmıştır. Demografik ve spiritüel iyilik arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için çoklu doğrusal regresyon analizinden önce t testi, korelasyon ve ANOVA kullanılarak tek değişkenli analizler yapılmıştır. Değişkenlerin spiritüel iyiliği yordayıp yordamadığını belirlemek için çoklu doğrusal regresyon kullanılmıştır.

Bulgular: Jinekolojik kanserli hastaların ortalama yaşı 57.05 ± 11.65 yıl olup, en sık görülen tanı endometriyum kanseri (%41.7) iken, diğerleri serviks kanseri (%29.2), over kanseri (%27.1) ve vulva kanseri (%2.1) idi. Tanı konulduktan sonraki ortalama süre 9.63 ± 13.23 aydır. Jinekolojik kanserli hastaların spiritüel iyilik puanı 33.65±6.12 olup, “anlam”, “barış” ve “inanç” alt bileşenlerinin ortalamaları sırasıyla 10.46±2.08, 9.84±2.31, 13.35±2.94 olarak bulunmuştur. Hastaların manevi deneyim puanı ortalaması 24.58±13.11, hastane anksiyete puanı ortalaması 5.44±4.05 ve depresyon puan ortalaması 6.70±3.20 bulunmuştur. Spiritüel iyiliği tahmin etmek için yaş, tanıdan sonra geçen süre, komorbidite, anksiyete, depresyon ve manevi deneyimlerin en iyi doğrusal kombinasyonunu belirlemek için çoklu regresyonlar hesaplanmıştır. Değişkenlerin bu kombinasyonu, tahmin edilen spiritüel iyiliğe önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır (R= 0.363, F = 17.576, p < 0.001). Bu çalışmada tanıdan sonra geçen süre (b = -.217), anksiyete (b = -.327), depresyon (b = -.161) ve manevi deneyim (b = -.225) spiritüel iyilik için risk faktörüdür (p<0.01).

Sonuç ve Öneriler: Bulgular jinekolojik kanserli hastaların spiritüel iyilik düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğunu, manevi deneyimlerinin ise yüksek olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca çalışmada tanıdan sonra geçen süre, anksiyete, depresyon ve manevi deneyim arttıkça spiritüel iyilik azalmaktadır. Çalışmamızın sonuçları sağlık profesyonellerinin hastalara bütüncül bakım vermesini kolaylaştıracaktır.