Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimine İlişkin Görüşler


Creative Commons License

Şahin M., Şahin S., Akyol C., Sucuoğlu H.

International Journal of Human Sciences, vol.19, no.4, pp.680-692, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 4
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: International Journal of Human Sciences
  • Page Numbers: pp.680-692
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this research is to determine the professional development of social studies teachers in accordance with their views on the in-service education program. The research was carried out with the case study design, one of the qualitative research methods. The study group of the research was composed of 30 social studies teachers working in the Bergama district of Izmir province, who were selected by purposeful sampling method. The opinions of the teachers were collected through structured interview forms. When the findings were examined, the educational titles were shaped in the field of social studies and pedagogy. Gaining professional experience, deciphering new teaching methods, being aware of current developments, searching for solve to problems in teaching, increasing general culture, seeing ways to communicate with students and getting acquainted with issues such as university education. The field-specific expectations are; learning field-specific methods, seeing ways to popularize the course, recognizing new approaches to field courses, evaluating textbooks, attaching importance to values education, proposing concrete and feasible solutions to problems, being applicable, and being aware of new developments. As a result, it was found that the teacher education workshop largely meets the expectations of teachers, and teachers are willing to apply what they have learned from these trainings in their classrooms. 

Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini hizmet-içi eğitim programına ilişkin görüşleri doğrultusunda belirlemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu amaçlı örneklem yöntemiyle seçilen İzmir ili Bergama ilçesinde görev yapmakta olan 30 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmuştur. Öğretmenlerin görüşleri, yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla toplanmıştır. Bulgular incelendiğinde, eğitim başlıkları alan eğitimi ve pedagoji alanında şekillenmiştir. Mesleki deneyim kazanma, yeni öğretim yöntemlerini tanıma, güncel gelişmelerden haberdar olma, öğretimdeki sorunlarına çözüm yolları arama, genel kültür artışı, öğrencilerle iletişim kurma yollarını görme ve üniversite eğitimi gibi konularda bilgilenme olarak dikkat çekmektedir. Alana özgü beklentileri ise; alana özgü yöntemleri öğrenme, dersi sevdirme yollarını görme, alan derslerine yönelik yeni yaklaşımları tanıma, ders kitaplarını değerlendirme, değerler eğitimine önem verme, sorunlara somut ve uygulanabilir çözüm önerileri getirme, uygulanabilir olma ve yeni gelişmelerden haberdar olma bakımından ifade edilmiştir. Sonuç olarak, öğretmen eğitimi atölyesinin, büyük ölçüde öğretmenlerin beklentilerini karşıladığı ve öğretmenlerin bu eğitimlerden öğrendiklerini kendi sınıflarında uygulamakta istekli olduğu saptanmıştır.