Hemşirelik Öğrencilerinin IV-tPA Tedavi Algoritmasını Değerlendirme ve Öz Etkililik Yeterlilik Düzeylerinin Geliştirilmesinde Simülasyon Yönteminin Etkinliği


Soydaner Ö., Gürol Arslan G., Göktuna G.

6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 September 2022, pp.175

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.175
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Araştırmada hemşirelik öğrencilerinin intravenöz doku plazminojen aktivatörü tedavi (IVtPA) algoritmasını değerlendirme ve öz etkililik yeterlik düzeylerinin geliştirilmesinde simülasyon yönteminin etkinliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem-Gereçler: Tek kör randomize kontrollü deneysel bir araştırmadır. Araştırma bir üniversitenin 2021-2022 eğitim öğretim yılı döneminde Hemşirelikte Bakım Yönetimi Dersi alan 78 4. sınıf öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Randomizasyon yöntemi ile 39 öğrenci kontrol 39 öğrenci çalışma grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Veriler “Öğrenci Tanıtım Formu, “İntravenöz Doku Plazminojen Aktivatörü Bilgi Değerlendirme Formu (IV-tPABF)”, “Öz Etkililik Yeterlik Düzeyi Ölçeği”, “Simülasyon Tasarım Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmadaki tüm öğrencilere IV tPA tedavisi ile ilgili işlem öncesi-sırası ve sonrası hemşirelik bakımına yönelik 1 saatlik teorik eğitim verilmiştir. Çalışma grubundaki öğrencilere ise teorik eğitim ve simülasyona dayalı eğitim verilmiştir. Bulgular: Araştırmada, çalışma grubundaki öğrencilerin öz etkililik yeterlik ölçeği ve IV-tPABF son test toplam puan ortalamalarının kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde arttığı belirlenmiştir (p<0.05). Çalışma grubunun öz etkililik yeterlik ölçek son test toplam puanı ile IV tPA bilgi değerlendirme formu son test toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Çalışma grubundaki öğrencilerin simülasyon tasarım ölçeği toplam puan ortalaması 93.64±4.88 olarak bulunmuştur. Sonuç: Öğrencilerin simülasyona dayalı eğitimden memnun kaldıkları ve simülasyona dayalı eğitimin öğrencilerin IV-tPA tedavi bilgi düzeyini arttırdığı tespit edilmiş olup, hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımı önerilmektedir.