Evaluation of Manisa Celal Bayar University's Thirty Years of Scientific Contribution through Web of Science Resources


Damar M., Özdağoğlu G., Aydın Ö.

4th International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences ICAENS 2022, Konya, Turkey, 5 - 07 November 2022, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Manisa Celal Bayar Üniversitesinin Web of Science Kaynakları ÜzerindenOtuz Yıllık Bilimsel Katkısının Değerlendirilmesi1

Muhammet Damar, Güzin Özdağoğlu  ve Ömer Aydın 

Özet –

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 1992 yılında kurulan bir devlet üniversitesidir. Günümüzegelindiğinde kurum, 14 fakülte, 3 yüksekokul, 15 meslek yüksekokul, 3 enstitü ve 23 araştırma merkezi ve1 araştırma ve uygulama hastanesi ile 16 farklı yerleşkede eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.Üniversitede 2022 yılı yükseköğretim bilgi yönetim sistemi verilerine göre 284 profesör, 177 doçent, 345doktor öğretim üyesi ve 355 öğretim görevlisi olmak üzere, 1161 akademik personel görev yapmaktadır.Yükseköğretim kurumlarının temelde üç kritik göreve sahiptir. Bunlardan birisi bilimsel ürün ortayakoymak, bilimsel faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bilimsel faaliyetlerin çıktısı da makale, bildiri, kitap vebenzeri ürünlerdir. İlgili kaynaklar, ulusal ölçekte TR Dizin gibi çeşitli kaynaklarda indekslendiği gibiScopus veya Web of Science (WoS) indekslerince (SSCI, SCI-Expanded, ESCI gibi) taranmaktadır.Küresel ölçekte, WoS indekslerinde taranan kaynaklar uluslararası literatürde en itibar gören yayınlarolarak ifade edilebilir. Bilimsel üretkenliğin seçkin dergi veya yayın kaynaklarında üretkenliğiniölçebilmek, birtakım hedefler koyabilmek için nitelikli bir kaynaktır. Yükseköğretim kurumları bilimselürünler üreten bir fabrika gibi değerlendirilebilir. Bu fabrikada, bilimsel faaliyetlerin izlenmesi, ürünlerinistenilen standart ve özellikte çıkıp çıkmadığı anlamına gelmektedir. Dolayısı ile yayıncılık faaliyetlerikritik ve değerli bir ölçme aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısı ile yayıncılık faaliyetleri kritik vedeğerli bir ölçme aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde, bibliyometrik vebilimetrik yöntemler yardımı ile ulusal ve uluslararası literatürde üretilmiş, Manisa Celal Bayar Üniversitesiadresli WoS dokümanları Celal Bayar Üniversitesi’nin otuz yıllık üretkenliğine odaklanılarak analizedilmektedir. Elde edilen bulgularda kurumun WoS kaynaklı 8.604 dokümana sahip olduğu görülmüştür.Türkiye’de WoS üretkenliği açısından Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi’nin ardından 41.Sırada yer almaktadır. Kuruma ait ESCI, Scopus veye SSCI indekslerinde taranan bir dergisi mevcutdeğildir. En yoğun iş birliği yaptığı üniversiteler, Ege Üniversitesi (f:1.494, 17,36%), Dokuz EylülÜniversitesi (f:697, 8,10%), Gazi Üniversitesi (f:325, 3,77) en yoğun iş birliği yatığı ülkeler AmerikaBirleşik Devletleri (f:449, 5,21%), İngiltere (f:290, 3,37%), Almanya (f:277, 3,21%), şeklindedir. KurumunWoS kaynaklarında pek çok farklı isimde yer alması bir problem ve dikkat çekici ve ivedi olarak yönetmelikile düzene sokması gereken bir unsurdur.

Anahtar Kelimeler – Manisa Celal Bayar Üniversitesi, bibliometrik, bilimsel üretkenlik, web of science, literatür madenciliği. (PDF) Manisa Celal Bayar Üniversitesinin Web of Science Kaynakları Üzerinden Otuz Yıllık Bilimsel Katkısının Değerlendirilmesi.

Available from: https://www.researchgate.net/publication/366645311_Manisa_Celal_Bayar_Universitesinin_Web_of_Science_Kaynaklari_Uzerinden_Otuz_Yillik_Bilimsel_Katkisinin_Degerlendirilmesi#fullTextFileContent [accessed Dec 28 2022].

Evaluation of Manisa Celal Bayar University's Thirty Years of ScientificContribution through Web of Science Resources

Abstract - Manisa Celal Bayar University is a state university founded in 1992. Today, the institutioncontinues its education and training activities on 16 different campuses with 14 faculties, 3 colleges, 15vocational schools, 3 institutes and 23 research centres and 1 research and training hospital. According tothe 2022 higher education information management system data, 1161 academic staff are working at theuniversity, including 284 full professors, 177 associate professors, 345 doctoral faculty members and 355lecturers. Higher education institutions basically have three critical tasks. One of them is to producescientific products and is involved in scientific activities. The output of scientific activities are articles,papers, books and similar products. Relevant resources are indexed by Scopus or Web of Science (WoS)indexes (such as SSCI, SCI-Expanded, ESCI) as well as indexed in various sources such as TR Index on anational scale. On a global scale, the sources scanned in WoS indexes can be expressed as the mostrespected publications in the international literature. It is a qualified resource to measure the productivityof scientific productivity in distinguished journals or publications and to set some goals. Higher educationinstitutions can be considered as a factory producing scientific products. In this factory, the monitoring ofscientific activities means whether the products come out with the desired standards and features. Therefore,publishing activities appear as a critical and valuable measurement tool. Therefore, publishing activitiesappear as a critical and valuable measurement tool. In this part of the study, WoS documents addressed toManisa Celal Bayar University, produced in national and international literature with the help ofbibliometric and biliometric methods, are analyzed by focusing on the productivity of Celal BayarUniversity for thirty years. In the findings, it was seen that the institution has 8,604 documents originatingfrom WoS. In terms of WoS productivity in Turkey, it ranks 41st after Ankara Numune Training andResearch Hospital. There is no journal of the institution scanned in ESCI, Scopus or SSCI indexes.Universities with which it cooperates most, Ege University (f:1.494, 17.36%), Dokuz Eylül University(f:697, 8.10%), Gazi University (f:325, 3,77) countries with the most intensive cooperation United States(f:449, 5.21%), England (f:290, 3.37%), Germany (f:277, 3.21%), . The fact that the institution takes placein WoS resources with many different names is a problem and a remarkable and urgent element that needsto be regulated by regulation.

Keywords: Manisa Celal Bayar University, bibliometrics, scientific productivity, web of science, literature mining (PDF) Manisa Celal Bayar Üniversitesinin Web of Science Kaynakları Üzerinden Otuz Yıllık Bilimsel Katkısının Değerlendirilmesi.

Available from: https://www.researchgate.net/publication/366645311_Manisa_Celal_Bayar_Universitesinin_Web_of_Science_Kaynaklari_Uzerinden_Otuz_Yillik_Bilimsel_Katkisinin_Degerlendirilmesi#fullTextFileContent [accessed Dec 28 2022].