İLERİ YAŞ HODGKİN LENFOMA HASTALARININ ÖZELLİKLERİ VE TEDAVİ SONUÇLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ


Erdoğan Yücel E., Karataş A. F., Yavuz B., Güven S., Özsan G. H., Alacacıoğlu İ., ...More

47.Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2021, no.385, pp.208-209

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.208-209
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Çalışmamızın amacı 60 yaş ve üstü Hodgkin lenfoma tanısı alan hastalarda, klinik ve laboratuvar verilerinin, aldıkları tedavilerin sağ kalıma etkisini analiz etmektir. Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2010 ve Temmuz 2021 yılları arasında 60 yaş ve üstü Hodgkin Lenfoma tanısı alan 49 hastanın verileri retrospektif olarak analiz edildi. Patolojik tanısı merkezimizde doğrulanan 41 hasta çalışmaya alındı. Hastaların prognostik özellikleri, aldıkları tedaviler, tedavi yanıtları ve sağ kalımları analiz edildi. Sonuçlar: Çalışmaya alınan 41 hastanın (24 erkek; 17 kadın) ortalama yaşı 65 (60-86) idi. Hastaların tanı anında demografik verileri Tablo 1’de özetlendi. 41 hastadan 1 hasta ECOG 4 olması ve komorbiditeleri nedeniyle tedavi almadı. 40 hastadan 13 hastaya (%32) kemoterapi ardından radyoterapi verildi (Tablo 2). Tedavi ilişkili ölüm 4 hastada görülmüş olup (%10), bu hastaların 3’ü evre IV, 1’i evre III Hodgkin lenfoma hastasıydı. 2 hasta ABVD alırken, 2 hasta AVD kemoterapisi almıştı. Tedavi alan 40 hastanın 34’ünde yanıt değerlendirmesi yapılabilmiş olup 30 hasta tedaviye yanıtlı idi (%73). Ortalama sağ kalım 60-64 yaş hastalar için 120,3 ay; 65-74 yaş hastalar için 71,5 ay; 75 yaş üzeri hastalar için 16,9 ay olup Şekil 1’de gösterildi. Radyoterapi alan hastalarda ortalama sağ kalımda artış saptandı (p=0.17) (Şekil 2). Kemoterapi alan hastaların sağ kalımları karşılaştırıldığında ABVD alan hastalarda sağ kalımda anlamlı artış saptandı (p=0.01). ABVD alan hastalarda sağ kalım ortalama 103,8 ay; AVD alan hastalarda 40,4 ay saptandı (Şekil 3). Ortalama sağ kalım ile histolojik tip, hastaların eşlik eden komorbiditeleri (Diyabetes Mellitus, hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı, böbrek ve karaciğer yetmezliği vb.), B semptom varlığı, IPS (Uluslararası prognostik skorlama) arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Genel sağkalım ile ekstranodal tutulum (p=0.013), hastalık evresi (p=0.01) arasında anlamlı ilişki saptandı. Radyoterapi ve kemoterapinin 60 yaş üstü hastalarda da sağ kalımı arttırdığı saptadık. Hodgkin lenfomanın tanı anındaki evresi, ekstranodal tutulum varlığı ve ileri yaş genel sağ kalımda bağımsız risk faktörleri olup, çalışmamız literatür ile uyumludur.