Bir Üniversite Hastanesinde Dâhilî Birimlerde Görevli Hekimlerin Fitoterapiye İlişkin Genel Tutum ve Görüşlerinin İncelenmesi: Kesitsel Araştırma


DEMİRCİ YILDIRIM T., KAYA G. İ.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, vol.5, no.2, pp.123-131, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

ÖZET
Amaç: Bitkisel ürünler ile tedavi (fitoterapi), günümüzde gerek hekimler ve sağlık çalışanları gerekse hastalar tarafından giderek artan düzeyde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, hekimlerin fitoterapiye ilişkin genel tutum ve görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: 1 Mart-10 Mayıs 2021 tarihleri arasında, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dâhilî birimlerinde görev yapan 150 hekim çalışmaya dâhil edildi. Katılımcılara, 1. bölümde demografik verilerini, 2. bölümde fitoterapi hakkında genel bilgilerini ve tutumlarını, 3. bölümde ise fitoterapinin uygulanabilirliği ve tedavide kullanımı hakkında görüşlerini değerlendirmeyi amaçlayan toplam 28 sorudan oluşan anket uygulandı. Bulgular: Yüz elli katılımcının 73'ü asistan, kalan 77 kişi uzman, doçent ve profesör olarak değişmekte olup; %42,7'si erkek, %57,3'ü kadındı. Yaş ortalaması 33,13±7,63 yıl idi. Katılımcıların sadece %8,7'si fitoterapi ile ilgilendiğini ifade etti. Hekimlerin karşı olma veya ilgilenmeme sebeplerinin başlıcaları, fitoterapinin kanıtlanmış bir tedavi olmadığını düşünmeleri (%60), hastaların önerilen tedaviyi bilinçsiz kullanacağı endişesi (%52), yasal düzenlemenin yetersiz olması (%46), sadece plasebo etkisi olabileceği (%20) ve zararlı yan etkilerinin olabileceği (%12,7) düşüncesidir. Sonuç: Mesleki tecrübe ile fitoterapi uygulamaya eğilim arasında fark yoktu. Öğretim elemanları ile asistan hekimlerin fitoterapi sertifikasyon programına katılma oranları arasında anlamlı fark yok iken, fitoterapi yüksek lisans eğitimi alma oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. Tüm katılımcılar fitoterapi ürünlerinin yasal düzenleme ile takip edilmesi gerektiğini savunmuştur.