Metastatik Hormon Duyarlı Prostat Karsinomu’nda Prognozu Öngörmede CHAARTED ve LATITUDE Kriterlerinin Karşılaştırılması


Ellez H. İ., Semiz H. S., Ünal O. Ü., Karaoğlu A.

6. İmmunoloji ve Onkoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2022, pp.48

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.48
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Metastatik Hormon Duyarlı Prostat Karsinomu tedavisinde CHAARTED ve LATITUDE çalışmasındaki kriterler tedavi seçiminde ve prognozu öngörmede güncel literatürde önemlidir.Ancak bu iki çalışmanın kriterlerinin hangisinin prognozu daha iyi saptadığına yönelik veriler çelişkilidir.Biz bu çalışmamızda mKDPK’lı hastalarda prognozu öngörmede CHAARTED ve LATİTUDE sınıflamalarını değerlendirdik, bu sınıflamalara göre hangi grup hastanın prognozu öngörmede daha güvenilir olduğunu araştırdık ve çelişen sınıflamalarda hangi kriterin bizi prognozu daha iyi gösterdiğini irdeledik. Gereç-Yöntem: Çalışmaya Ocak 2011 ile Aralık 2021 tarihleri arası Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı ve SBÜ Tepeceik EAH Tıbbi Onkoloji Kliniği’nde takip edilen metastatik hormon duyarlı prostat karsinomlu hastalar alındı. Hastaların yaş, tanı anında ve tedavi takibinde PSA değeri, patolojik tanısı ve Gleason skou, metastaz tanısı elde edilen görüntülemeler ve CHAARTED/LATITUDE kriterlerine göre risk evrelemeleri, aldıkları tedaviler retrospektif olarak dosya kayıtlarından incelendi. Bu sürelerin CHAARTED/LATITUDE kriterlerine göre değişkenliği araştırıldı. Bulgular: Toplam 296 hastadan 131(%44.3)'i yaşıyordu. CHAARTED'a göre düşük volümlü 84(%28.4) hasta, yüksek volümlü 212 hasta(%71.6), LATTITUDE'a göre düşük riskli 120 hasta(%40.5), yüksek riskli 176(%59.5) hasta bulunmaktaydı. Median sağkalım(OS) 52.24 ay, kanser spesifik sağkalım(CSS) 31.33 ay, progresyonsuz sağkalım(PFS) 18.20 aydı(p=0.005). Hastalar bu sınıflamalara göre dört gruba ayrıldı(Her ikisi de yüksek ya da düşük, biri düşük biri yüksek). CHAARTED ve LATİTUDE göre yüksek riskli grupta OS'ler en kısa(44.16 ay), düşük riskli grupta en uzun(87.17 ay) saptandı(p<0.001). Her iki risk sınıflamasına göre farklı gruplarda yer alan hastalarda ise kıyaslandığında OS farkı saptanmadı (55.25 ay'a 53.24 ay)(p=0.874). Sonuç: CHAARTED ve LATITUDE kriterleri prognozu öngörmede önemli bir yere sahiptir. Her ikisiminde yüksek risk grubuna aldığı hastalar, diğer hastalara göre sağkalımı daha kısadır. Ancak her iki sınıflamanın çeliştiği hasta gruplarında ise istatistikel olarak anlamlı sağkalım farkı görülememiştir. CHAARTED ve LATTITUDE kriterlerinin hangisinin sağkalımı göstermede etkili olduğu sorusuna kesin yanıt alınamamıştır.