Pediatrik onkoloji hastalarında Anadolu propolisi ile ağız bakımı uygulaması oral mukozit gelişimini etkiler mi?: Randomize kontrollü klinik bir çalışma


Kızmazoğlu D.

4. Uluslararası Akdeniz ve 3. Uluslararası 8. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 1 - 03 June 2023, pp.12

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.12
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kemoterapötik ilaçların çoklu kullanımı nedeniyle gelişen oral mukozitin oluşmasının önlenmesi ve oluşan mukozitin iyileşmesinde Anadolu propolisiyle yapılan ağız bakımının etkinliğinin belirlenmesidir.

Yöntem: Çalışma Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Mart 2022- Mayıs 2023 tarihleri arasında Onkoloji Kliniği’nde yatmakta olan ve çalışmaya alınma kriterlerine uyan 45 çocuk ile yürütülmüştür. Çocuklar üç gruba (kontrol grubu-propolis çözücüsü grubu- BEEO-UP suda çözünen %15’lik Anadolu Propolisi grubu) randomize edilerek ayrılmıştır. Kemoterapi kürünün 5. ve 10. günlerinde çocukların oral mukozitleri DSÖ Oral Mukozit Değerlendirme Ölçeği ile değerlendirilmiş ve gruplar arasında birbiri ile karşılaştırılmıştır (Clinical Trials No:NCT05400031)

Bulgular: Çalışmanın 5. Gününde gruplar arasında oral mukozit oluşumu açısından herhangi bir farklılık görülmemiştir (p=0.408). Çalışmanın 10. Gününde yapılan değerlendirmede, gruplar arasında belirlenen farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p=0.01). Yapılan ileri analizde farklılığın kontrol grubundan kaynaklandığı belirlenmiştir (p=0.07). Çözücü ve suda çözünen %15'lik Anadolu propolisi grubu arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte, propolis grubundaki çocukların %73.3’ünün ve çözücü grubundaki çocukların %60’ının mukoziti olmadığı görülmüştür. Çözücü grubunda yer alan çocukların %13.3’ünde Grade 2 mukozit belirlenmiş olup, suda çözünen %15'lik Anadolu propolisi kullanılan gruptaki çocukların hiçbirisinde Grade 2 mukozit görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda verilmiş olan bulgular ışığında; BEEO-UP suda çözünen %15’lik Anadolu propolisinin kemoterapi tedavisi alan çocuklarda oral mukozit oluşumunu önlemede olumlu etkisi olduğu görülmektedir. Anadolu propolisinin oral mukozit iyileşmesi üzerinde etkinliğinin ispatlanabilmesi için farklı örneklemler ile tekrarlanması ve benzer sonuçların elde edilip edilmeyeceğinin araştırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Oral mukozit, propolis, yara iyileşmesi, hemşirelik, pediatri