ÇOCUKLUK ÇAĞINDA NADİR BİR HEMATÜRİ NEDENİ: SİSTİTİS GLANDULARİS


Ceylan E., Ulusoy O., Ateş O., Hakgüder F. G., Olguner M., Akgür M. F.

40.ulusal Çocuk Cerrahisi kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 29 October 2023, pp.416-417

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.416-417
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Sistitis glandularis, nadir görülen mesane epitelinin benign proliferasyonudur. Üriner obstrüksiyon veya kronik inflamasyon ile karakterizedir. Sıklıkla asemptomatik olup, nadiren tekrarlayan makroskopik hematüri ve/veya obstrüktif üriner semptomlara neden olmaktadır. Etyolojisi net olarak açıklanamamıştır. İlerleyen yaşlarda malign transformasyona dönüşen olgular bildirilmiştir. Burada tekrarlayan makroskopik hematüri şikâyeti ile başvuran ve sistitis glandülaris tanısı alan olgunun tanı ve tedavisinin sunulması amaçlanmıştır. Olgu Sunumu: 7 yaşında erkek olgu, yaklaşık 2 aydır olan ve tekrarlayan makroskobik hematüri yakınması ile başvurdu. Olgunun özgeçmişinde ince işeme yakınması mevcuttu. Soygeçmişinde özellik yoktu. Yenidoğan döneminde sünnet olmuş. Fizik muayenesinde eksternal üretral meatus dar görünümdeydi. Laboratuvar incelemelerinde tam idrar tetkikinde hematüri varlığı dışında patoloji saptanmadı. Hematüri etiyolojisi açısından yapılan görüntülemelerinde patoloji izlenmedi. Makroskobik hematüri yakınmalarının devam etmesi üzerine olguya tanısal sistoskopi planlandı. Genel anestezi altında yapılan muayenede eksternal üretral meatus dar görünümdeydi. Sırayla 4-6-8-10F üretra dilatatörleri ile dilatasyon uygulandı. Tanısal sistoskopide posterior üretrada hiperemi ve büllöz lezyonlar görüldü. Bu lezyonlardan alınan punch biyopsi sonucu sistitis glandülaris olarak raporlandı. Hastaya peroral non spesifik üretrit tedavisi başlanarak taburcu edildi. Üç doz azitromisin alan hastanın takibinde ince işeme ve hematüri yakınmaları tamamen geriledi. Yakınmalarının gerilemesi üzerine kontrol sistoskopi yapılmadı. Sonuç: Sistitis glandularis nadir görülmekle birlikte tedavisi kesin olarak belirlenememiştir. Semptomatik vakalarda sistoskopik tanı-izlem, medikal tedavi, transüretral rezeksiyon ya da parsiyel sistektomi yapılabilmektedir. Bizim olgumuzda da sistoskopi ve biyopsi ile tanı konmuş, antibiyoterapi ve üretra dilatasyonu ile semptomları tamamen gerilerken ek bir tedaviye gerek kalmamıştır. Anahtar Kelimeler: Hematüri, sistitis glandularis, sistoskopi