Uzaktan Eğitim Süreçlerinin Fotoses Yöntemi İle İncelenmesi


Kılınç G., Sun İpekeşen S.

“Diş Hekimliği Eğitimi” Uluslararası Kongresi , İzmir, Turkey, 3 - 05 June 2022, pp.11-12

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.11-12
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

UZAKTAN EĞİTİM SÜREÇLERİNİN FOTOSES YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ Öğr. Gör. Dr. Serçin Sun İpekeşen, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, İzmir, Türkiye.  sercin.sun@deu.edu.tr Orcid: 0000-0002-3391-4226 Doç. Dr. Gülser Kılınç, Dokuz Eylül Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İzmir, Türkiye. gulser.kilinc@deu.edu.tr Orcid: 0000-0002-7422-0482 Giriş: Yüz yüze eğitim, tüm dünyada en sık kullanılan eğitim modeli olarak kabul görmüştür. Ancak Covid 19 pandemisi nedeniyle 2020 yılının Mart ayından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesindeki tüm programlarda uzaktan eğitim modeline geçilmiştir. Uzaktan eğitim modeli hem yurt içi hem de yurt dışında birçok üniversitede aktif olarak uygulanmaktadır. Bu yöntemin geliştirilmesinde hızlı teknolojik gelişmeler ve internete kolay erişim önemli bir rol oynamıştır.  Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, uzaktan eğitim süreçlerinin katılımcı merkezli bir yaklaşımla değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde uzaktan eğitim yöntemi ile Sunum Teknikleri dersini alan öğrenciler örneklem olarak belirlenmiştir. Çalışmaya 115 öğrenci katılmış toplam 201 fotoğraf elde edilmiştir ve öğrencilere demografik soruların yöneltildiği bir anket uygulanmıştır. Katılımcıların, fotoğrafları ve uzaktan eğitim sürecini yazılı olarak değerlendirmeleri istenmiş ve yorumların analizi neticesinde “Mekânsal sıkışmışlık, teknolojik sorunlar, Covid 19 ve sağlık, yalnızlık” gibi toplam 4 ana kategori belirlenmiştir. Simgesel olarak çalışmanın bütününü temsil etmesi amacıyla 12 adet fotoğraf seçilmiştir.  Bulgular: Çalışmanın sonucunda erkek öğrencilerin (45,2%) teknolojik sorunlara odaklanmış görüntülere yer verirken, kız öğrencilerin (54,8%) mekânsal sıkışmışlık kavramını sembolize eden öğeleri paylaştığı gözlemlenmiştir. Katılımcıların virüs ile ilgili gelişmelere duyarlı oldukları belirlenmiştir (82%). Fotoğrafların ve fotoğraf yorumlarının büyük çoğunluğunda yalnızlık betimlemesi ön plana çıkmıştır (67%).  Sonuç: Öğrencilerin ortak yorumları değerlendirildiğinde uzaktan eğitim sisteminde kendilerini dezavantajlı hissettiklerini ve yüz yüze eğitimi tercih ettiklerini (68,7%) söylemek mümkündür. Anahtar kelimeler: Uzaktan Eğitim, Fotoses, Pandemi, Koronavirüs 11 Bu PDF kitapçık 54 sayfadır EXAMINATION OF DISTANCE EDUCATION PROCESSES BY PHOTO VOICE METHOD Introduction: Face-to-face education has been recognized as the most commonly used education model all over the world. However, due to the Covid 19 pandemic, the distance education model adopted in all programs within the Dokuz Eylül University Health Services Vocational School since March 2020. The distance education model is actively applied in many universities both in Turkey and abroad. Rapid technological developments and easy access to the internet played an important role in the development of this method. Materials and methods: In this study, it is aimed to evaluate distance education processes with a participant-centered approach. Students who took the "Presentation Techniques" course with distance education method in Dokuz Eylül University Health Services Vocational School 2020-2021 academic year fall semester were determined as the study group. 110 students participated in the study and a total of 201 photographs were obtained. A questionnaire in which demographic questions were asked was applied to the students participating in the study. Students were asked to evaluate their photographs and the distance education process in writing, and as a result of the analysis of the comments, a total of 4 main categories were determined which are spatial congestion, technological problems, Covid 19 and health, and loneliness. Twelve photographs were selected to represent the entire study symbolically. Results: As a result of the study, it was observed that while male students (45,2%) included images focused on technological problems, female students (54,8%) shared elements that symbolize the concept of spatial entrapment. It has been determined that the participants are sensitive to the developments related to the virüs (82%). In most of the photographs and photograph comments, the depiction of loneliness has come to the fore (67%). Conclusion: When the common comments of the students are evaluated, it is possible to conclude that they feel disadvantaged in the distance education system and would prefer (68,7%) face-to-face education model. Keywords: Distance Education, Photovoice, Pandemic, Coronavirus.