A Scale Development Study to Compare Distance Education and Face-to-Face Education in Terms of Social and Academic Life


Danışman Ö., Dalbudak İ.

8th International Conference on Social Sciences, İzmir, Turkey, 2 - 04 June 2023, pp.6-7

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.6-7
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT

Due to two state of emergencies such as Covid 19 epidemic and the earthquakes with the epicenter in Kahramanmaraş on 06.02.2023, universities turned from face-to-face education to distance education twice. Social and academic lives of undergraduate students have changed after returning to distance education. While some students argue that distance education is more advantageous, some students argue that face-to-face education is more advantageous. Therefore, the motivation of the study is to compare distance education and face-to-face education and to determine the attitudes of the students. The aim of this study is to develop a valid and reliable scale to measure the attitudes of Uşak University Faculty of Sport Sciences students towards distance education and face-to-face education in terms of social and academic life. The draft scale consisting of 49 items was reduced to 36 items as a result of expert opinions. The final scale with six factors was obtained by applying exploratory factor analysis (EFA) to the 36-item scale. While obtaining the final scale, items with weak load values and items included in more than one factor were removed from the draft scale. Explanatory factor analysis (EFA) was applied to the final scale again and a final structure with 6 factors was obtained. Confirmatory factor analysis (CFA) was applied to test the compatibility of the items to the factors. The stability of the scale was analyzed with the test-retest method, and the discrimination indexes were analyzed with the lower-upper groups method. Test-retest and lower-upper groups analysis results were found to be significant. The Cronbach's alpha coefficient used to measure the internal consistency of the items was 0.873 for the general scale and 0.692-0.858 for the sub-factors.

Keywords: Scale development; distance education; face-to-face education; validity; reliability; factor analysis 

ÖZET

Covid 19 salgını ve 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler gibi iki olağanüstü hal nedeniyle üniversiteler iki defa yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime dönmüşlerdir. Üniversite öğrencilerinin sosyal ve akademik hayatları uzaktan eğitime dönüldükten sonra farklılaşmalar göstermiştir. Bazı öğrenciler uzaktan eğitimin daha avantajlı olduğunu savunurken, bazı öğrenciler ise yüz yüze eğitimin daha avantajlı olduğunu savunmaktadırlar. Dolayısıyla çalışmanın motivasyonu uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin karşılaştırılması ve öğrencilerin tutumlarının saptanmasıdır. Bu çalışmanın amacı Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sosyal ve akademik yaşantı açısından uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitime olan tutumlarını ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. 49 maddeden oluşan taslak ölçek uzman görüşleri neticesinde 36 maddeye indirilmiştir. 36 maddelik ölçeğe açıklayıcı faktör analizi (AFA) uygulanarak altı faktörlü nihai ölçek elde edilmiştir. Nihai ölçek elde edilirken zayıf yük değerlerine sahip maddeler ile birden fazla faktöre dahil olan maddeler taslak ölçekten çıkarılmıştır. Nihai ölçeğe tekrardan açıklayıcı faktör analizi (AFA) uygulanarak 6 faktörlü nihai yapı elde edilmiştir. Maddelerin faktörlere uyumluluğunu test etmek için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Test-tekrar test yöntemiyle ölçeğin kararlılığı, alt-üst gruplar yöntemi ile de ayırt edicilik indeksleri analiz edilmiştir. Test-tekrar test ve alt-üst gruplar analizi sonuçları anlamlı bulunmuştur. Maddelerin iç tutarlılığını ölçmek amacıyla kullanılan Cronbach alfa katsayısı genel ölçek için 0.873, alt faktörler için ise 0.692-0.858 aralığında elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ölçek geliştirme; uzaktan eğitim; yüz yüze eğitim; geçerlilik; güvenilirlik; faktör analizi