Öğretmen Adayları Perspektifinden Yaşam Boyu Öğrenme, Dünya Vatandaşlığı ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiler


Creative Commons License

Göğebakan Yıldız D., Şahin S., Şahin M.

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, no.52, pp.707-723, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, the relationships between teacher candidates' critical thinking and lifelong learning dispositions and global citizenship competency perceptions were examined. 508 teacher candidates attending pedagogical formation courses in two state universities participated in the research. “California Critical Thinking Disposition Scale”, “Lifelong Learning Tendency Scale” and “Global Citizenship Competency Perception Scale” were used as data collection tools. In this study, a multi-factor predictive correlational design was used to examine the structural relationships between pre-service teachers' critical thinking and lifelong learning dispositions and their perceptions of global citizenship competency. For this purpose, confirmatory factor analysis, descriptive statistics and correlation statistics were used. As a result of the research, moderate and low level significant relationships were found between critical thinking, lifelong learning and global citizenship. According to the final result of the research, the effects of lifelong learning tendencies and global citizenship perception on critical thinking dispositions were revealed in line with the views of teacher candidates.

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının, eleştirel düşünme ve yaşam boyu öğrenme eğilimleriyle dünya vatandaşlığı yeterlik algıları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmaya iki devlet üniversitesinde açılan pedagojik formasyon derslerine devam eden 508 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği”, “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği” ve “Dünya Vatandaşlığı Yeterlik Algı Ölçeği” kullanılmıştır. Bu çalışmada, öğretmen adaylarının, eleştirel düşünme ve yaşam boyu öğrenme eğilimleriyle dünya vatandaşlığı yeterlik algıları arasındaki yapısal ilişkileri incelemek amacıyla çok faktörlü yordayıcı korelasyonel desen kullanılmıştır. Bu amaçla doğrulayıcı faktör analizi, betimsel istatistikler ve korelasyon istatistikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda eleştirel düşünme, yaşam boyu öğrenme ve dünya vatandaşlığı arasında orta ve düşük düzeyde anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Araştırmanın nihai sonucuna göre öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda yaşamboyu öğrenme eğilimleri ve dünya vatandaşlığı algısının eleştirel düşünme eğilimlerine etkisi ortaya koyulmuştur.