AKUT GÖRME KAYBI OLAN ÇOCUKLARIN NÖROLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZLİ BEŞ YILLIK DENEYİM


Creative Commons License

Gök A., Üstebay D. Ü., Aykol D., Öztürk A. T., Aydın A., Hız A. S., ...More

IX. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi ve I. Uluslararası Katılımlı Erciyes Türk Dünyası Çocuk Nörolojisi Kongresi, Kayseri, Turkey, 15 - 19 March 2023, pp.131-132

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.131-132
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş-Amaç: Görme kaybının nedenini bulmak sıklıkla altta yatan nörolojik bozukluğun teşhisi, prognozun belirlenmesi, tedavi etkinliğinin izlenmesi için önemlidir. Acil nörolojik incelemeye ihtiyacı olan olgular belirlenmeli, pediatrik nörolojiye yönlendirilmelidir. Literatürde farklı etiyolojiler ayrı ayrı tartışılmaktadır. Olgu raporları haricinde nörojenik görme kaybı spektrumunu inceleyen yayınlar sınırlıdır. Bu çalışmada amacımız akut görme kaybı ile başvuran hastalarımızın retrospektif olgu-kontrol olarak değerlendirmesiyle nörolojik nedenlerin, tedavi ve prognozlarının belirlenmesidir.

Yöntem: Ocak 2016'dan Aralık 2022’ye kadar Çocuk Nöroloji Polikliniğinde akut görme kaybıyla izlenen 0-18 yaş çocukların verileri hastane kayıt sistemi ve dosyalarından incelenmiştir.

Bulgular: Çalışmaya %55’i(n:16) kız, %45’i(n:13) erkek cinsiyette, yaş ortalaması 11yıl 2ay(1- 18 yıl) olan 29 çocuk dahil edildi. Görme kaybı 15 olguda (%52) çift tarflı, 14’ünde (%48) tek taraflıydı. Beyin ve orbita manyetik rezonans görüntülemede (MRG) 10 hastada(%35) demiyelinizan hastalık, 5’inde(%17) İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon (IHH), 1’inde(%3) hipoksik iskemik ensefalopati ilişkili bulgular, bir hastada(%3) sağ temporalde kitle, 12’sinde(%42) normal bulgular rapor edildi. Olgular görme kaybının nörolojik nedenleri açısından incelendiğinde %17 (n:5) IHH, %13 (n:4) multipl skleroz(MS) (ikisi retrobulber nörit), %10 (n:3) miyelin oligodendrosit glikoprotein (MOG) antikoru ilişkili tekrarlayan optik nörit(ON), %7 (n:2) izole ON, %3 (n:1) CD 59 eksikliğine bağlı optik nöropati, %10 (n:3) migren, %7 (n:2) epilepsi, %4(n:1) minör kafa travması sonrası geçici kortikal körlük, %4 (n:1) santral sinir sistemi tümörü, %10 (n:3) geçici iskemik atak, %4 (n:1) retinal arter tıkanıklığı, %7 (n:2) enfeksiyon ilişkili, %4 (n:1) fonksiyonel görme kaybı olduğu görüldü. Tedavi olarak uygun endikasyonlar için pulse steroid, IVIG, plazmaferez, ekulizumab, azatioprin, asetozolamid, topiramat, nöbet önleyici tedavi, düşük molekül ağırlıklı heparin ve gerekli olduğunda cerrahi işlemler uygulandı. Santral sinir sistemi tümörü olan hasta kaybedildi, diğer 28 olgunun hiçbirinde kalıcı görme kaybı gelişmedi.

Sonuç: Çocuklarda görme kaybı çoğu zaman oküler problemlerden kaynaklansa da, nörolojik bozuklukların bulgusu olarak ortaya çıkabilmektedir. Tedavinin gecikmesi halinde kalıcı görme kaybı oluşabileceğinden erken teşhis ve hızlı yönetim kritik öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Akut Görme Kaybı, Pediatrik, Nörooftalmoloji, Optik Nöropati, Kortikal Körlük