Laboratuvar Uygulamalarında Çöktürme Titrasyonları Konulu Senaryoların Etkisi


Günter T., Kılınç Alpat S., Özbayrak Azman Ö.

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD), vol.13, no.2, pp.959-980, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Araştırmada Genel Kimya III (Analitik Kimya) dersi “Çöktürme Titrasyonları” konusunda örnek-olaya dayalı laboratuvar uygulamalarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu bir üniversitenin Fen Bilgisi Öğretmenliği Programında okuyan ikinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Mevcut iki şubeden birisi deney (n=32), diğeri kontrol grubu (n=32) olarak rastgele seçilmiştir. Araştırma ön-test son-test kontrol gruplu yarı-deneysel desendir. Deney grubu öğrencileri örnek-olaya dayalı laboratuvar uygulamalarıyla, kontrol grubu öğrencileri ise öğretim programına uygun laboratuvar uygulamalarıyla dersi işlemiştir. Araştırmada çöktürme titrasyonları konusunda günlük yaşamla ilişkili iki örnek olay geliştirilmiştir. İlk örnek olayın konusu, havuz dezenfeksiyonunda aşırı klor gazının kullanımından dolayı zehirlenen bir gence, ikinci örnek olayın konusu ise tatlı su balığının deniz suyuna bırakılması sonucu balığın başına gelenlerin anlatılmasına dayanmaktadır. 11 Açık uçlu sorudan oluşan “Çöktürme Titrasyonları Başarı Testi” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Testteki açık uçlu sorulara verilen yanıtlar puanlanarak nicel veriler elde edilmiş ve bağımsız ve bağımlı gruplar için t-testi ile analiz edilmiştir. Açık uçlu sorular ayrıca içerik analiziyle analiz edilmiştir. Çalışma sonuçları, örnek-olaya dayalı laboratuvar uygulamalarının öğrencilerin çöktürme titrasyonları (arjantometrik yöntemler) konusunda tam anlamalarını ve akademik başarılarını arttırdığını göstermiştir.

This study aimed to examine the effect of case-based (CBL) laboratory applications, used for the ‘Precipitation Titrations’ topic in a General Chemistry III (Analytical Chemistry) laboratory course, on students’ academic achievement. The study was composed of second-year undergraduate students who were studying in the Science Teaching Program of a university. One of the two existingbranches was determined as an experimental group (n=32), the other was determined as a control group (n=32) randomly. The research was designed as a quasi-experimental study with a pretest-posttest control group. The experimental group students were taught by CBL-based laboratory applications and the control group students were taught by the conventional laboratory applications. Two case studies concerning daily life experiences were developed within the topic of precipitation titrations. The subject of the first case study is a young person who was poisoned due to the use of excessivechlorine gas in pool disinfection, while the subject of the second case study is based on describing what happened to the fish as a result of releasingthefreshwaterfish into the sea water. ‘The Precipitation Titrations Achievement Test (PTAT)’ was used as a data collection tool. The study results showed that CBL-based laboratory applications about the precipitation titrations (argentometric methods) may play a role in increasing students’ clear understanding and academic achievement.