CYBERLOAFING DURING THE COVID 19 PROCESS


Kabasakal H. Z., Doğru M. C.

INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS IN THE AGE OF DIGITAL TRANSFORMATION, İstanbul, Turkey, 11 - 12 November 2022, vol.1, pp.435-446

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.435-446
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Yaşamın her alanında etkilerini gösteren teknolojik gelişmeler eğitim alanında da etkin bir rol

üstlenmiştir. Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerini kolaylaştıran ve etkili öğrenme

ortamlarının oluşmasına olanak tanıyan bu gelişmelerin önemi özellikle covid 19

pandemisinin yol açtığı uzaktan öğrenim süreciyle daha iyi anlaşılmıştır. Teknolojik araçlar

yardımıyla öğretim etkinlikleri yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı kalmayarak her yerden eğitime

erişim olanağı ortaya çıkmıştır. Ancak söz konusu avantajların yanı sıra bu gelişmeler bazı

problem davranışları da beraberinde getirmiştir. İnternet tabanlı bilişim cihazları öğrenciler

tarafından sınıf ortamlarında dersle ilgisi olmayan amaçlar doğrultusunda kullanılmaya

başlanmış ve bu da eğitim alanında son yıllarda üzerinde önemle durulan bir kavram olarak

siber aylaklığı ortaya çıkarmıştır. Günümüzde ise pandeminin de etkisiyle eğitim

etkinliklerinin çevirim içi ortamlarda yürütülmeye başlanmasıyla birlikte siber aylaklık

davranışlarının daha zor denetlenebilir hale geldiği ifade edilebilir. Bu kapsamda araştırmanın

amacı öğrencilerin verimli öğrenme süreçlerini etkilediği düşünülen siber aylaklık

davranışlarıyla ilgili özellikle covid 19 pandemi sürecinde yürütülen çalışmaların sistematik

olarak incelenmesidir. Bu doğrultuda “cyberloafing”, “cyberslacking”, “students”, “covid 19”,

“distance learning” kavramları ile bunların Türkçe karşılıkları olan “siber aylaklık”, “sanal

kaytarma”, “öğrenciler”, “uzaktan eğitim” kavramları Pubmed, Science Direct, Springer Link,

Ulakbim, Google Scholar ve YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanlarında aratılarak tam metin

olarak ulaşılan 25 çalışma araştırma kapsamına alınmıştır. Değerlendirilen 25 çalışma

sonucunda erkek öğrencilerin kadın öğrencilere oranla oyun amaçlı siber aylaklık

aktivitelerine daha fazla başvurduğu, öğrencilerin ders amacıyla bağdaşmayan internet

kullanımlarında en fazla mesajlaşma, haber takibi ve içerik erişimi etkinliklerini

gerçekleştirdikleri, siber aylaklık nedenlerinin genellikle eğitmen, öğrenci, öğrenim ortamı ve

materyalleri kaynaklı olduğu bulunmuştur. Ayrıca depresyon, kaygı gibi ruhsal sorunlar ile

dijital oyun bağımlılığı, internet ve akıllı telefon bağımlılıkları gibi davranışsal bağımlılıkların

siber aylaklıkla pozitif ilişkili olduğu buna karşılık akademik başarı ve sosyal destek

sistemleriyle siber aylaklığın negatif ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Çalışmaların büyük

çoğunluğunun üniversite öğrencileriyle gerçekleştirildiği ve yine büyük bir kısmının ilişkisel

tarama modelinde nicel araştırmalardan meydana geldiği belirlenmiştir. İlgili sonuçlar

çerçevesinde çeşitli öneriler sunulmuştur.