Inter- and Intra-Rater Reliability of the Measure of Patient-Centered Communication


Creative Commons License

Günvar T., Gürel Y., Güldal A. D., Başak O.

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.16, no.4, pp.744-750, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Introduction: The patient-centered clinical method allows the biopsychosocial model to be implemented in clinical practice. It is critical to look at the use of the patient-centered clinical method, which has been shown to benefit both patients and clinicians, particularly in primary care. The Measure of Patient-Centered Communication (MPPC) is a theory-based instrument for assessment of patient-physician interaction. The aim of this research is to investigate the inter- and intra-rater reliability of the MPCC tool in Turkish. Methods: Audiovisual recordings of 60 patient-physician consultations of 30 family physicians were evaluated. Three researchers independently assessed and scored these interviews with MPCC by following the instructions in the manual of the tool. Evaluators reassessed the randomly selected 20 consultations 15 days later to determine the intra-rater reliability. For each component score and the overall score, ICC estimates, and their 95% confidence intervals were calculated based on a mean-rating (k=3), consistency, 2-way mixed-effects model. Results: The ICCs for overall score and component one were 0.810 and 0.820, respectively, for all 60 consultations, demonstrating strong inter-rater reliability. Components two and three had ICCs of 0.646, indicating strong reliability, and 0.537, indicating moderate reliability. All researchers' intra-rater correlation scores for all score groups ranged between 0.989 and 0.698, indicating good to excellent reliability. Conclusions: MPCC tool is reliable in its current form as it is translated into another language and conducted in another sociocultural environment.

Giriş: Hasta merkezli klinik yöntem, biyopsikosoyal modelin klinik ortamda uygulanabilmesi açısından yol göstericidir. Hem hasta hem de hekim açısından fayda sağladığı bilinen hasta merkezli klinik yöntemin, özellikle birinci basamak ortamında kullanımının araştırılması önemlidir. Hasta Merkezli İletişim Ölçüm Aracı (HMİÖA) hasta – hekim görüşmesinin gözlemsel olarak değerlendirilmesini sağlayan, teoriye dayalı bir ölçüm aracıdır. Bu çalışmanın amacı HMİÖA’nın Türkçe olarak değerlendirici içi ve değerlendiriciler arası güvenilirliğini araştırmaktır. Yöntem: 30 aile hekimi tarafından yapılan 60 hasta-hekim görüşmesinin görselişitsel kayıtları değerlendirildi. Üç araştırmacı birbirinden bağımsız olarak bu görüşmeleri HMİÖA rehberliğinde değerlendirdi ve puanladı. Araştırmacılar 15 gün sonra rastgele seçilmiş 20 görüşmeyi değerlendirici-içi güvenilirliğin saptanması amacı ile yeniden değerlendirdiler. Her bir bileşen puanı ve toplam puan için ICC kestirimleri ve %95 güven aralıkları ortalama-puan (k=3), tutarlılık, 2 yönlü karma etki modeli temelinde hesaplandı. Bulgular: Toplam puan ve birinci bileşen puanı için değerlendiriciler arası güvenilirlik mükemmel olup ICC katsayıları, sırası ile 0.810 ve 0.820 idi. İkinci bileşen puanı katsayısı 0.646 ve üçüncü bileşen puanı katsayısı 0.537 olup sırası ile iyi ve orta düzeyde güvenilirliği ifade etmekteydiler. Değerlendirici-içi korelasyon katsayıları ise tüm değerlendiriciler ve tüm puan grupları için 0.989 ve 0.698 arasında olup iyi düzeyde ile mükemmel arasında değişmekteydi. Sonuç: Farklı bir dile çevrilen ve farklı bir sosyokültürel ortamda uygulanan HMİÖA bu hali ile güvenilirdir.