The Study of Confirmation of Neophobia Scale: An Application in Izmir Province


Creative Commons License

Karataş Yücel E.

Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi, vol.6, no.1, pp.163-174, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Among the negative emotions individuals encounter throughout their lives, fear can be quite powerful in terms of triggering feelings as fright, disgust, and can shape behaviors of individuals in daily life and therefore their purchasing decision behavior. Fear, which is triggered more in cases of uncertainty and high risk, also leads to behavioral changes. In this study, fear reflected by consumers against novelty was emphasized, General Neophobia Scale developed by Pliner and Hobden (1992) was adapted to Turkish and validity, reliability studies and confirmatory ifactor analysis were applied. According to results of analysis, neophobia scale has a 2-dimensional structure: 5-item intrinsic fear and 3-item fear of strangeness. The study is original both theoretically by helping to understand consumers for businesses that releasea new product and enabling consumers to better define themselves and in terms of practice in the sense that it offers researchers scale alternative.

Bireylerin hayatları boyunca karşılaştıkları olumsuz duygular arasında korku; ürkme, tiksinme gibi duyguları tetiklemesi bakımından oldukça güçlü olabilmekte, bireylerin günlük hayattaki davranışlarını dolayısıyla satın alma kararı davranışlarını şekillendirebilmektedir. Belirsizliği ve riski yüksek durumlarda daha fazla tetiklenen korku yenilikler karşısında da davranış değişikliklerine yol açmaktadır. Bu çalışmada tüketicilerin yeniliklere karşı yansıttıkları korku vurgulanmış, Pliner ve Hobden (1992)’in geliştirdiği Genel Neofobi Ölçeği Türkçe’ye uyarlanarak geçerlilik, güvenilirlik çalışmaları ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre neofobi ölçeği 5 maddelik içsel korku ve 3 maddelik yabancılık korkusu olmak üzere 2 boyutlu bir yapıya sahiptir. Çalışma, gerek yeni bir ürün çıkaran işletmelerin tüketicileri anlamalarına yardımcı olması ve tüketicilerin kendilerini daha iyi tanımlayabilmeleri bakımından teorik, gerekse araştırmacılara ölçek alternatifi sunması bağlamında uygulama anlamında özgün nitelik taşımaktadır.