The Unfinished Story: Reflections on Academıc Writing Course Before and Durıng the Covid-19 Pandemic Period


GÜNDOĞDU K., Özyenginer E., Madran F., GÖZEL Ü., SELMANOĞLU E.

Educational academic research (Online), vol.48, no.1, pp.72-89, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The purpose of this study is to investigate the views of graduate students taking the Academic Writing course, about face-to-face and distance education. The study was conducted accord- ing to the case study design which is one of the qualitative research methods. The data were collected by using semi-structured interviews. The study group consists of 11 graduate stu- dents who are taking the “Academic Writing” course in the Curriculum and Instruction Master's Program at a university in the Aegean Region of Turkey in the 2019–2020 academic year. By doing content analysis to the data collected from interviews, themes were composed and simi- lar answers were integrated under main themes. For reliability analysis, the formula proposed by Miles and Huberman was used and the studies’ reliability was found as 90%. According to the findings, it can be concluded that they chose to make up for the shortcomings of the academic writing course, to not to have problems in their studies and their academic future. They also expected to improve themselves in academic writing and they partially achieved this. Almost all of the participants, who were mostly teachers, stated that they did not experience the general physical and economic problems they experienced during the face-to-face education period and that perhaps this provided them with an advantage. During the pandemic, although the duration of the course is insufficient, it is understood that the course was efficient and the moti- vation was tried to be kept high.
Bu çalışmanın amacı Covid-19 pandemisinde/pandemi sürecinde akademik yazma dersini alan yüksek lisans öğrencilerinin yüz yüze ve uzaktan eğitim sürecine yönelik olarak görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması esas alınarak gerçekleştirilmiş ve verilerin toplanmasında, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019–2020 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitesinde Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programında açılmış “Akademik Yazma” der- sini almakta olan 11 lisansüstü eğitim öğrencisi oluşturmaktadır. Elde edilen bulgulara göre; akademik yazma dersinin eksikliklerini gidermek, yapacakları çalışmalarda ve akademik gel- eceklerinde sorun yaşamamak için seçtikleri, akademik yazma konusunda kendilerini geliştirme beklentisi içinde oldukları ve bunu kısmen gerçekleştirdikleri görülmüştür. Ayrıca yüz yüze ve pandemi sürecinde yürütülen dersie yönelik olumlu ve olumsuz hususlar belirtilmiştir. Genellikle öğretmen olan katılımcıların neredeyse tamamı, yüzyüze eğitim döneminde fiziksel ve eko- nomik açıdan yaşadıkları genel sıkıntıları uzaktan öğretim döneminde yaşamadıklarını ve belki de bunun kendilerine bir avantaj sağladığını belirtmişlerdir. Pandemi sürecinde ders süresinin yetersizliğine rağmen dersin verimli geçtiği ve motivasyonun yüksek tutulmaya çalışıldığı sonucunaulaşılmıştır.