Yapılandırmacı Yaklaşımla Uygulanan Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Online Dersinin Öğrencilerin Memnuniyetine Etkisi


Bilgiç D., Güler B., Yanık F., Yağcan H., Parlas M., Aluş Tokat M., ...More

II. Uluslararası Multidisipliner Dijital Yaşam Kongresi , Ankara, Turkey, 20 - 22 May 2022, pp.192-193

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.192-193
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Uzaktan eğitim ve yapılandırmacı yaklaşım ile verilen Kadın Sağlığı ve Hastalıkları

Hemşireliği dersinin hemşirelik üçüncü sınıf öğrencilerinin memnuniyetine olan etkisinin

değerlendirilmesidir.

Yöntem: Yarı deneysel tipte yapılmış olan çalışmaya bir devlet üniversitesinin hemşirelik

fakültesinde Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersi alan 101 üçüncü sınıf hemşirelik

öğrencisi dâhil edilmiştir. Veri toplama işlemi Ekim 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında Google

form platformu aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında ders değerlendirmesi

için hazırlanan birey tanılama formu, E-Derslere Yönelik Memnuniyet Ölçeği ve Yapılandırmacı

Öğrenme Ortamlarını Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Kolmogorov

Smirnov, Spearmen korelasyon ve Friedman Testi uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin ders döneminin 4., 8. ve 14. haftalarındaki

memnuniyet puan ortalamaları sırasıyla 124.39±8.02, 120.01±19.42 ve 118.15±21.10 olup aralarında

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (FX2= 4.617; p=0.099). E-memnuniyet

ölçeğinin materyal-iletişim ve öğretmen-öğrenci etkileşimi alt boyutları arasında tekrarlı

ölçümlerde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (FX2=12.505, p=0.002; FX2=6.935, p=0.031).

Öğrencilerin ders döneminin 4., 8. ve 14. haftalarındaki yapılandırmacı ortam değerlendirme


193


puan ortalamaları sırasıyla 154.13±23.72, 150.63±28.83 ve 146.10±29.09 olup puan ortalamaları

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (FX2=3.608; p= 0.165).

Yapılandırmacı öğrenme ortamı değerlendirme ölçeğinin öğrenci merkezli ve işbirlikli alt

boyutları arasında tekrarlayan ölçümlerde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (FX2=10.273,

p= 0.006; FX2=6.360, p= 0.042). Öğrencilerin e-derslere yönelik memnuniyet düzeyleri ile

yapılandırmacı öğrenme ortamına ilişkin değerlendirmeleri toplam puanları arasında orta

düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.05).

Sonuç: Yapılandırmacı öğrenme genellikle yüz yüze eğitim ortamlarında uygulansa da

teknolojik gelişmeler bu ortamı çevrimiçi öğrenmede de kullanmayı mümkün kılmıştır.

Öğrencilerin memnuniyetlerini artırmak için çevrimiçi sınıf ortamlarının daha yapılandırılmış

hale getirilmesi gerekmektedir.

Amaç: Uzaktan eğitim ve yapılandırmacı yaklaşım ile verilen Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinin hemşirelik üçüncü sınıf öğrencilerinin memnuniyetine olan etkisinin

değerlendirilmesidir.

Yöntem: Yarı deneysel tipte yapılmış olan çalışmaya bir devlet üniversitesinin hemşirelik fakültesinde Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersi alan 101 üçüncü sınıf hemşirelik

öğrencisi dâhil edilmiştir. Veri toplama işlemi Ekim 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında Google form platformu aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında ders değerlendirmesi için hazırlanan birey tanılama formu, E-Derslere Yönelik Memnuniyet Ölçeği ve Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarını Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Kolmogorov Smirnov, Spearmen korelasyon ve Friedman Testi uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin ders döneminin 4., 8. ve 14. haftalarındaki memnuniyet puan ortalamaları sırasıyla 124.39±8.02, 120.01±19.42 ve 118.15±21.10 olup aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (FX2= 4.617; p=0.099). E-memnuniyet ölçeğinin materyal-iletişim ve öğretmen-öğrenci etkileşimi alt boyutları arasında tekrarlı ölçümlerde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (FX2=12.505, p=0.002; FX2=6.935, p=0.031). Öğrencilerin ders döneminin 4., 8. ve 14. haftalarındaki yapılandırmacı ortam değerlendirme puan ortalamaları sırasıyla 154.13±23.72, 150.63±28.83 ve 146.10±29.09 olup puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (FX2=3.608; p= 0.165). Yapılandırmacı öğrenme ortamı değerlendirme ölçeğinin öğrenci merkezli ve işbirlikli alt boyutları arasında tekrarlayan ölçümlerde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (FX2=10.273, p= 0.006; FX2=6.360, p= 0.042). Öğrencilerin e-derslere yönelik memnuniyet düzeyleri ile yapılandırmacı öğrenme ortamına ilişkin değerlendirmeleri toplam puanları arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.05).

Sonuç: Yapılandırmacı öğrenme genellikle yüz yüze eğitim ortamlarında uygulansa da teknolojik gelişmeler bu ortamı çevrimiçi öğrenmede de kullanmayı mümkün kılmıştır. Öğrencilerin memnuniyetlerini artırmak için çevrimiçi sınıf ortamlarının daha yapılandırılmış hale getirilmesi gerekmektedir.