Histopathological evaluation of localized gingival enlargement: Case Series


Uzun Saylan B. C., Muhterem A., Sarıoğlu S.

Türk Periodontoloji Derneği 52. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İzmir, Turkey, 21 - 23 September 2023, pp.534-535

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.534-535
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: The gingiva is a region where neoplastic or non-neoplastic lesions are frequently seen. The majority of localized gingival enlargements are reactive growths and non-neoplastic lesions. Chronic local irritation may occur in isolated, regional, and generalized forms due to trauma, systemic diseases, drugs or hormonal changes. The aim of this case series is to evaluate localized gingival enlargement histopathologically in 5 patients to show the treatment approach and follow-up process.

 

Method: Four female and one male five patients who applied to our clinic with the complaint of localized gingival enlargement were evaluated clinically and radiographically. Probing pocket depth, clinical attachment level, plaque index, and gingival index values ​​were measured. Before the operation, phase 1 periodontal treatment of all patients was completed, and oral hygiene training was given. Localized gingival enlargements were excised under local anesthesia, conventionally in 4 patients and diode-laser in 1 patient, and the tissues were sent to pathology.

 

Results: The lesion areas of the patients healed uneventfully after the operation. No recurrence was observed during the 3-month follow-up of the biopsy sites. While probing pocket depths in the lesion areas were initially 3,96±1,49 mm; It was measured as 1,88±0,50 mm at the 3rd-month control after the operation as a result of the histopathological evaluation, squamous papilloma, cavernous hemangioma, and reactive inflammatory lesions were detected in the cases. One patient was referred to rheumatology because of the presence of IgG4-positive cells.

 

Conclusion: In the differential diagnosis and treatment approach of gingival enlargement; it is necessary to take the patient's comprehensive dental and medical history, evaluate the type and size of the lesion, and analyze the etiological or predisposing factors. Early diagnosis of pre-cancerous cases with periodontal-surgical approach and histopathological evaluation is essential to prevent the recurrence of localized gingival enlargements.

 

Amaç: Diş eti, neoplastik veya neoplastik olmayan lezyonların sıklıkla görüldüğü bir bölgedir. Lokalize diş eti büyümelerinin büyük çoğunluğunu reaktif büyümeler ve neoplastik olmayan lezyonlar oluşturur. İzole, bölgesel ve generalize şekilde kronik lokal irritasyona, travmaya, sistemik hastalıklara, ilaca veya hormonal değişimlere bağlı olarak meydana gelebilir. Bu vaka serisinin amacı 5 hastanın lokalize diş eti büyümesini histopatolojik olarak değerlendirmek, tedavi yaklaşımını ve takip sürecini göstermektir.

 

Yöntem: Kliniğimize lokalize diş eti büyümesi şikayetiyle başvuran dördü kadın biri erkek beş hasta klinik ve radyografik olarak değerlendirildi. Sondalama cep derinliği, klinik ataçman düzeyi, plak indeksi ve gingival indeks değerleri ölçüldü. Operasyondan önce tüm hastaların Faz 1 periodontal tedavisi tamamlandı ve oral hijyen eğitimi verildi. Lokalize diş eti büyümeleri lokal anestezi altında dört hastada konvansiyonel, bir hastada diod-lazer ile olmak üzere eksize edildi ve dokular patolojiye gönderildi.

 

Bulgular: Hastaların operasyon sonrası lezyon bölgeleri sorunsuz iyileşti.  Biyopsi bölgelerinin 3 aylık takibi boyunca herhangi bir nüks gözlenmedi. Lezyon bölgelerinde sondalanan cep derinlikleri başlangıçta ortalama 3,96±1,49 mm iken; operasyon sonrası 3. ay kontrolde ise 1,88±0,50 mm ölçüldü. Histopatolojik değerlendirme sonucunda vakalarda skuamoz papilloma, kavernoz hemanjiom, reaktif inflamatuar lezyonlar tespit edildi. Bir hasta IgG4 pozitif hücre bulunması sebebiyle romatolojiye yönlendirildi.

 

Sonuç: Diş eti büyümesinin ayırıcı tanısında ve tedavi yaklaşımında; hastanın kapsamlı dental ve medikal anamnezini almak, lezyonun tipini ve boyutunu değerlendirmek, etiyolojik veya predispozan faktörleri analiz etmek gereklidir. Lokalize diş eti büyümelerinin nüksünü önlemek açısından periodontal-cerrahi yaklaşım ve histopatolojik değerlendirme ile pre-kanseröz vakaların erken teşhis edilebilmesi önemlidir.