Akut Bilinç Değişikliği ile Başvuran Hastalarda Yapılan Tetkiklerinin Tanısal Açıdan Değerlendirilmesi


Şenol H. B., Polat A. İ., Aydın A., Hız A. S., Yiş U.

II. Türk Dünyası Erciyes Çocuk Nörolojisi Kongresi, Kayseri, Turkey, 1 - 02 March 2024, pp.167-175

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.167-175
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Akut Bilinç Değişikliği ile Başvuran Hastalarda Yapılan Tetkiklerinin Tanısal Açıdan Değerlendirilmesi Hüseyin Bahadır Şenol, Ayşe İpek Polat, Ayşe Semra Hız, Uluç Yiş, Adem Aydın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Giriş Çocuklarda akut bilinç değişikliği sık görülen önemli acillerden bir tanesidir. İlk aşamada laboratuvar tetkikleri ile başlayan değerlendirme görüntüleme tetkikleri ile devam etmektedir. Amaç Çalışmamızda tanısal tetkiklerin tanı koymadaki yerini saptamak ve semptomlar doğrultusunda en uygun tanısal testi öncelikli olarak uygulanmasına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladık. Metod 2016-2023 yılları arasında Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı’na bilinç değişikliği nedeniyle konsulte edilen travma dışı 71 olgunun demografik verileri, bilinç değişikliği tipi, etiyolojisi, Glaskow Koma Skoru, nörogörüntüleme bulguları, EEG bulguları, Beyin omurilik sıvısı(BOS) tetkikleri, biyokimyasal ve otoimmün tetkikleri geriye dönük tarandı. Sonuçlar Çalışmaya dahil edilen 71 olgunun medyan yaşı dokuzdu (1 ay-17 yaş), olguların 38’i kız (%46,5) ve 33’ü erkekti(%53,5). Otuz altı olguda (%50,7) daha öncesinde bir sağlık problemi yoktu, on üç olgu (%18,3) çocuk psikiyatrisinden takip edilmekteydi, sekiz olgunun (%11,2) öncesinde epilepsi tanısı vardı. Başvuruda olguların otuz dördünün (%47,9) konfuzyonu vardı, yirmisi (%28,2) letarjik, dokuzu (%12,7) deliryum tablosundaydı. Sekiz hasta (%11,2) değerlendirildiğinde komadaydı. Toplamda 65 hastaya EEG uygulandı, 15 hastada (%23) acil tanıya ulaşmayı sağladı. Üç hastada (%4,6) non konvulzif status ile uyumlu EEG bulgusu vardı ve bu hastaların hepsinde öncesinde epilepsi tanısı vardı. On iki hastada (%18,4) ensefalopati ile uyumlu bulgu izlendi. Beyin MR olguların elli altısında (%78,9) uygulanmıştı. Beş görüntüleme bulgusu (%8,9) erken dönemde ensefalit tanısını koymaya yardımcı oldu. Yirmi sekiz olguya (%39,4) lomber ponksiyon uygulandı, on olgudan oto immun ensefalit paneli planlandı ve negatif sonuçlandı. İki olgu BOS kültüründe üreme olması ile menenjit tanısı aldı; ancak olguların büyük çoğunluğu öncesinde antibiyoterapi almaktaydı. Daha öncesinde bilinen bir hastalığı olmayan hastalarda acil yapılan tetkikler %50 oranında tanıya ulaştırdı, bilinen hastalığı olanlarda bu oran %33 olarak görüldü. Tartışma Bilinç değişikliği ile başvuran olgularda görüntüleme tetkiklerinin ve EEG’nin tanıdaki yeri önemlidir. Özellikle daha öncesinde sağlıklı olan olguların yarısında bu tetkikler tanıya ulaşmada fayda sağlar.

Anahtar Kelimeler: Konfuzyon, Elektroensefalografi, Epilepsi